نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آمادگی الکترونیکی7 استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]
 • آموزش هوش عاطفی تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 1-29]
 • آینده‌نگاری متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]

ا

 • ابعاد پروژه آینده‌نگاری متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]
 • اثربخشی تبلیغات رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 99-119]
 • ارتباط کلامی تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 159-179]
 • ارزیابی داخلی و خارجی6 مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 137-157]
 • استراتژی بازاریابی رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 71-97]
 • استراتژی بازاریابی‌ ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 95-122]
 • استراتژی تولید‌ ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 95-122]
 • استراتژی سازمان رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 31-54]
 • استراتژی سطح کسب‌وکار رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 71-97]
 • استراتژی منابع انسانی هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 103-135]
 • استرس عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]
 • اصل همسویی استراتژی _ محیط5 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]
 • اقدامات سخت نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 35-70]
 • اقدامات نرم نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 35-70]
 • انطباق استراتژیک بازاریابی و تولید‌ ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 95-122]
 • انعطاف‌پذیری تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 49-68]
 • اهداف متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]

ب

 • بانکداری الکترونیک پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 81-98]
 • بانکهای دولتی تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 1-29]
 • بخش دولتی الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 31-73]
 • برنامه‌ریزی آرمانی ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 95-122]
 • برون‌سپاری تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 1-23]
 • بهترین راه‌کارهای استراتژیک2 رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 31-54]
 • بی عدالتی عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]

پ

 • پایانه فروش پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 81-98]

ت

 • تامین پیمانه‌ای تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 1-23]
 • تاپسیس تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 1-23]
 • تبلیغات اینترنتی رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 99-119]
 • تلفن بانک پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 81-98]
 • تمرکز بازار2 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]

ج

 • جامعه اطلاعاتی8 استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]

چ

 • چارچوب ارزشهای رقابتی مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 69-94]
 • چارچوب نقاط مرجع استراتژیک هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 103-135]
 • چرخه حیات محصول رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 71-97]

د

 • دانش تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 49-68]
 • دستگاه خودپرداز پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 81-98]
 • دین ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 99-121]

ر

 • راهبرد توسعة بازار صادراتی1 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]
 • رفتارهای شهروندی عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]
 • رفتارهای ضدشهروندی عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]
 • روش آنتروپی استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]
 • روش سنگریزه استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]
 • روش پارتو استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]
 • روشها متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]
 • رویکرد انحراف از ویژگیهای معیار6 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]
 • رویکرد بازار‌محور4 نیروی انسانی5 مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 137-157]
 • رویکرد منبع‌گرا3 مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 137-157]

س

 • ساختار تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 49-68]
 • سرمایه اجتماعی نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 35-70]
 • سطوح معنویت درسازمان ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 99-121]
 • سیالیّت تبیین عوامل ساختاری در اقتصاد دانش محور؛ یک مطالعه موردی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 49-68]

ش

 • شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]
 • شرکتهای کارگزاری تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 159-179]

ع

 • عملکرد صادراتی4 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]

ف

 • فرضیه شناخت سرمایه‌گذار مرتون تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 159-179]
 • فرهنگ عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]
 • فرهنگ سازمانی هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 103-135]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات6 استخراج شاخصهای اصلی اندازه‌گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات: ایجاد یک مجموعه یکپارچه غنی از شاخصهای اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات1 [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 1-33]

ک

 • کارآفرینی الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 31-73]
 • کارآفرینی دولتی الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 31-73]
 • کارآفرینی سازمانی الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 31-73]
 • کانالهای ارتباطات بازاریابی تعیین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 159-179]
 • کیفیت خدمات تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 1-29]
 • کیفیت زندگی کاری تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 123-151]

گ

 • گسترش بازار3 مدلی برای ارتباط راهبردهای توسعة بازار صادراتی با عملکرد شرکتهای تولیدی صادرکننده محصولات غذایی در ایران [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 75-101]
 • گونه های فرهنگ سازمانی مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 69-94]

م

 • مدل تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 123-151]
 • مدل پذیرش تکنولوژی پذیرش بانکداری الکترونیک در بین مشتریان بانکهای شهر شیراز [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 81-98]
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی2 مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 137-157]
 • مدیریت دانش نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 35-70]
 • مدیریت فرهنگ سازمانی مدیریت فرهنگ سازمانی: طراحی مدلی بر مبنای چارچوب ارزشهای رقابتی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 69-94]
 • مزیت رقابتی هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 103-135]
 • مزیت‌های رقابتی‌ ارائه یک مدل کمی ‌برای ممیزی انطباق استراتژی‌های تولید و بازاریابی [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 95-122]
 • مشارکت متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]
 • معماری محصول تامین پیمانه‌ای: چرا و چگونه؟ مطالعه موردی: تعیین اولویت‌ برون‌سپاری پیمانه‌های بدنه خودرو سمند [دوره 2، شماره 6، 1386، صفحه 1-23]
 • معنویت ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 99-121]
 • معنویت در کار ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 99-121]
 • معنویت فرادینی ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرض‌ها، مدل مفهومی [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 99-121]
 • مهندسی مجدد فرایندها3 رویکردی جهت باز طراحی فرایندهای کسب و کار مبتنی بر انتخاب بهترین راه‌کارهای استراتژیک [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 31-54]
 • مولفه و برنامه‌های کیفیت زندگی کاری تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمانها [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 123-151]

ن

 • نتایج متغیرهای موثر بر انتخاب ابعاد در یک پروژه آینده‌نگاری [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 55-80]
 • نقاط مرجع استراتژیک رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 71-97]

و

 • و شخصیت عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 1-29]
 • وب‌سایتها رابطه بین نگرش مصرف‌کنندگان به وب‌سایتها و اثربخشی تبلیغات اینترنتی [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 99-119]
 • وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات7 مطالعه راهبردی حوزه مدیریت منابع انسانی در وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات1 [دوره 2، شماره 8، 1386، صفحه 137-157]

ه

 • هماهنگی استراتژیک رابطه هماهنگی استراتژیک بین استراتژی سطح کسب‌وکار و استراتژی بازاریابی با عملکرد سازمانی: پژوهشی درباره شرکتهای دارویی ایران [دوره 2، شماره 5، 1386، صفحه 71-97]
 • هوش عاطفی تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت [دوره 2، شماره 7، 1386، صفحه 1-29]