عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل و متغیر‌های مختلفی را که می‌توانند بر توانمندسازی دانشگران در پژوهشگاه صنعت نفت تأثیر داشته باشند، شناسایی و رتبه‌بندی کند. در این پژوهش، توانمندسازی دانشگران به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است و مجموعة عواملی که به عنوان متغیرهای مستقل در نظر‌ گرفته شده‌اند در پنج مقولة ویژگی‌های فردی، ماهیت شغل، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی طبقه‌بندی شده‌اند. جامعة آماری این تحقیق را 730 نفر دانشگر پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل می‌دهند و با توجه به نمونه‌‌گیری انجام‏شده، تعداد 202 نفر از این جامعه مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، متغیرهای مرتبط با 5 عامل ماهیت شغل، سبک رهبری مدیران، فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های فردی و ساختار سازمانی بر عامل توانمندسازی دانشگران تأثیر دارند. اطلاعات به دست آمده از طریق رگرسیون چند‌گانه، تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل عاملی مشخص گردید عوامل پنج‏گانه مجموعاً 838/44 درصد از کل متغیرهای اثرگذار بر میزان توانمندسازی دانشگران را توجیه می‌کنند و بر اساس نظریه‌‌های آماری این رقم کاملاً قابل قبول است و می‌توان عوامل پنج‏گانه را عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Knowledge Workers' Empowerment in Petroleum Industry

چکیده [English]

The main purpose of this research is to identify and rank the factors affecting knowledge-workers' empowerment. Knowledge-workers' empowerment is considered as dependent variable and independent variables are specified in five categories: knowledge-workers' profile, job nature, leadership style, organizational culture, and organizational structure. A sample of 202 knowledge-workers has been studied. Multiple regression, factor analysis, and structural equations analysis were used and findings show that knowledge-workers' empowerment is affected by all the five mentioned determinants

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • knowledge-worker
  • Research Institute of Petroleum Industry
مجتبی رجب‌بیگی  لطف‌الله فروزنده  افسون وایزی (1388) عوامل مؤثر بر توانمندسازی دانشگران پژوهشگاه صنعت نفت سال 4 (شماره 14), 93-119 Mojtaba RajabBeigi Lotfollah Froozandeh Afsoon Vayezi (2009) Factors Affecting Knowledge Workers' Empowerment in Petroleum Industry Volume 4 (Number 14), 93-119