راهنمای نویسندگان

سخن سردبیر با نویسندگان

برگردان پژوهشهای خوب به مقاله های قابل چاپ

در طول سه سال انتشار فصلنامه علوم مدیریت ایران، کم و بیش شاهد دریافت مقاله هایی بوده ام که بعضاً گزارش پژوهشهای بنیادی و یا کاربردی خوب بوده اند. با این وجود بسیاری از این مقاله ها کمتر با استانداردهای شکلی و محتوایی مقاله های قابل چاپ در مجلات علمی- پژوهشی انطباق داشته اند. در اینجا قصد دارم به این نکته اشاره کنم که چگونه پژوهشگران و نویسندگان می توانند کارهای پژوهشی خود را به مقاله های قابل چاپ تبدیل کنند. با فرض اینکه یک مقاله از لحاظ نظری و یا روش شناسی کم نقص باشد زمانی برای چاپ مناسب است که ماهرانه نوشته شده باشد. در این نوشته به برخی از ویژه گی های شکلی و محتوایی مقاله های قابل چاپ اشاره می شود:

عنوان مقاله

عنوان مقاله باید بتواند محتوای مقاله را به ذهن خواننده منتقل کند. بنابراین بهتر است عنوانی پیچیده و طولانی که ممکن است خواننده را سردرگم کند. برای مقاله خود انتخاب نکنید. عنوان باید بیانگر متن اصلی مقاله باشد و در صورت لزوم قلمرو زمانی و مکانی پژوهش را نشان دهد. بی تردید عنوانی که نشان می دهد مقاله شما حرف تازه ای برای گفتن دارد تاثیر مثبتی بر خوانندگان می گذارد.

چکیده

چکیده مقاله باید به گونه ای نوشته شود که تاثیر مثبتی بر خوانندگان و بخصوص داوران مقاله داشته باشد. داوران اغلب پس از خواندن چکیده درباره مقاله و مهارتهای نویسنده آن قضاوت می کنند. در واقع چکیده خلاصه دقیقی از یک مقاله پژوهشی است و باید بتواند به ترتیب هدف، روش و یافته های پژوهش را ارایه دهد. ممکن است قبل از بیان هدف ناچار شوید در چند جمله کوتاه به پیشینه و اهمیت موضوع اشاره کنید. به عنوان مثال به چکیده مقاله ای که موضوع آن همکاری میان بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است نگاه کنید:
((همکاری میان بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای ارایه کالاها و خدمات به شهروندان پدیده ای است که در دو دهه اخیر توجه بسیاری از دولتها را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله مطالعه سه جنبه مهم این همکاری است: دلایل توجه روز افزون به این پدیده چیست؟ این همکاری به چه شکلهایی صورت می گیرد و چگونه می توان اثر بخشی آنرا تامین کرد ...))
در چکیده به روش پژوهش اشاره می شود اگر پژوهش شما تجربی (Empirical) است، توصیف کوتاهی از طرح پژوهشی آن ارائه دهید؛ اگر نظریه آزمایی می کنید، بنویسید چگونه فرضیه ها را آزمون می کنید و اگر مقاله مروری است، بنویسید چه رویکردی برای مرور ادبیات بکار می برید. در اینجا باید در یک یا دو جمله درباره جامعه آماری، شیوه نمونه برداری و روش یا روشهای گردآوری داده ها بنویسید. در انتهای چکیده بهتر است به نتایج پژوهشی و کاربرد آنها بپردازید و بنویسید چه سهمی در پیشرفت نظری دانش رشته داشته اید و ای چه کمکی به رفع مشکلات مدیریت سازمانها کرده اید. در بخش پایانی چکیده به مفاهیم کلیدی اشاره کنید. اینها اغلب نشانگر نکات مهم مقاله اند و می توان برای جستجو از آنها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چکیده نباید از نصف صفحه بیشتر باشد.

مقدمه

مقدمه از نظر ساختار، محتوا و درازا در مقاله های مختلف می تواند متفاوت باشد. هدف از نوشتن مقدمه ارایه چارچوبی برای راهنمایی خوانندگان مقاله است. بنابراین باید بتواند درباره ماهیت مساله مدیریتی مورد مطالعه و اهمیت آن و اینکه نویسنده می خواهد با چه رویکردی موضوع را بررسی کند مطالبی ارایه دهد. اگر دیدگاه نظری خاصی دارید بهتر است آن را در مقدمه مطرح کنید و بنویسید ویژگی منحصر به فرد پژوهش شما چیست. و چه تفاوتی با پژوهشهای انجام شده قبلی دارد؟ همچنین اگر از روش یا روشهای پژوهشی جالبی استفاده کرده اید می توانید در حد یک پاراگراف کوتاه به آن اشاره کنید. توجه داشته باشید دوران مقاله ها ترجیح می دهند مطالب هر بخش را در همان بخش پی گیری کنند. بنابراین از تکرار مطالب پرهیز کنید. مقدمه مقاله نباید از دو صفحه طولانی تر باشد. بهتر است مقدمه را با جمله ای درباره هدف مقاله به پایان ببرید و به خاطر داشته باشید مجدداً‌ در بخش بحث به هدف مقاله اشاره خواهید کرد.

ادبیات

در این بخش بهتر است تعیین کنید از ارائه نظریه چه هدفی دارید. آیا می خواهید دامنه نظریه موجود را گسترش دهید. به عبارت دیگر قصد دارید به آزمون نظریه بپردازید؛ آیا می خواهید رویکردهای مختلف نظری به یک مسئله را مقایسه می کنید یعنی همگرایی ها و واگرایی های نظری در مورد یک مسئله را پی می گیرید یا قصد دارید پدیده ای شناخته شده ای را در بستر سازمانی خاص مطالعه کنید. به هر حال خواننده باید بداند سهم نظری بالقوه شما در مقاله چیست؟ این موضوع به خصوص در مقاله های مروری مهم است.
برای ارایه نظریه های پیچیده که در برگیرنده متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی و مداخله گرند می توانید از شکل استفاده کنید و در متن مقاله درباره متغیرها توضیح دهید. می توانید شماره های فرضیه ها را بر روی فلش های شکل بنویسید تا خواننده بهتر بتواند بحث نظری شما را دنبال کند.
روش مطلوب برای ارائه فرضیه های مقاله آن است که بجای آنکه در انتهای بخش ادبیات در یک فهرست بلند آورده شوند در پی پارگرافی که ادبیات مربوط به آنها ارائه می شود مطرح شوند بدین ترتیب خواننده بهتر می تواند رابطه میان ادبیات و فرضیه ها را پی گیری کند.

روش

به دلیل تنوع استراتژی های گوناگون، نظم واحدی را نمی توان به عنوان روش برای مقاله ها توصیه ها کرد. با این وجود بهتر آن است که بخش روش را با توصیف جامعه آماری و نمونه ها آغاز کنید. سازمانها یا گروه ها یا کارکنانی که داده ها در مورد آنها جمع آوری می شود کدامند؟ این بخش را با جزئیات بیشتری ارائه دهید و تا جائیکه فضا اجازه می دهد درباره جامعه آماری پژوهش بحث کنید. به خواننده کمک کنید دریابد نمونه در برگیرنده کدام سازمان، گروه یا افراد است و آنها را چگونه انتخاب کرده اید. گام بعدی این است که بطور روشن بنویسید ابزار گردآوری داده ها کدامند. آیا آنها را در یک مقطع زمانی یا در مقاطع زمانی مختلف گردآوری کرده اید؟ ابزارهای اندازه گیری متغیرها را به ترتیب برای متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و میانجی شرح دهید.
در مورد مقاله های مروری که در آنها تاکید بر تحلیل پژوهشهای دیگران است و هدف تدوین فرضیه جدید، چارچوب مفهومی و یا مدل است کماکان نیازمند بحث روش شناسی هستید. در این نوع مقاله ها ناچارید به تفصیل درباره معیارهای انتخاب پژوهش ها بحث کنید. کار دیگری که بهتر است انجام دهید این است که نشان دهید چگونه پژوهش هایی را که تحلیل کرده اید شما را به یافته های جدید رهنمون کرده است.
در مورد پژوهش های کیفی که از روش هایی چون مصاحبه کیفی (unstructured)، مشاهده مشارکتی و نظایر آن استفاده می کنید، روش پژوهش باید در برگیرنده جزئیات و چگونگی اجرای پژوهش شما باشد. در این نوع مقاله ها، نویسندگان اغلب در پی مباحث نظری به توصیف جزئیات اجرای پژوهش می پردازد و درباره تجربه ای که در طول فرآیند اجرای پژوهش داشته اند بحث می کنند.

یافته ها

تحلیل یافته ها در پژوهشهای مختلف یکسان نیست. نویسندگانی که می خواهند اثرات تعاملی را ارایه کنند بهتر است آن را در نموداری نمایش دهند. نویسندگانی که از رگرسیون چند متغیره استفاده می کنند بهتر است به این نکته نوجه کنند که داوران مقاله ها ترجیح می دهند تحلیل یافته ها در برگیرنده متغیرهای کنترل، متغیرهای مستقل و اثرات تعاملی باشد. بهتر است یافته ها را با فرضیه ها ربط دهید و بنویسید کدام یافته به کدام فرضیه مرتبط است. شیوه مناسب آنستکه شماره فرضیه را داخل پرانتز مقابل متغیرهای مستقل، وابسته یا میانجی بنویسید. نویسندگانی که داده های کیفی را تحلیل می کنند بهتر است درباره چگونگی کدگذاری، استخراج طبقه ها و روایی توافق توضیح دهند. به نویسندگان توصیه می شود خود را درگیر تحلیلهای پیچیده نکنند چون این کار ممکن است آنان را از تحلیلهای اصلی مقاله باز دارد. درباره اهمیت یافته ها بنویسید؛ تحلیلهای روشن و مستقیم را ارائه دهید و در صورت لزوم تحلیلهای تفصیلی و اطلاعات آماری را که برای تایید یافته ها ضروری است مطرح کنید. توجه داشته باشید ارایه اطلاعات آماری بصورت جداول، نمودارها یا شکلها برای درک بهتر مطالبی است که قبلا توصیف شده اند. بنابراین کثرت آنها در یک مقاله، نه تنها مفید نیست بلکه از جذابیت مقاله شما می کاهد.

بحث

این بخش مهمترین بخش مقاله است زیرا باید به یک جمعبندی برسید و تصویری کلی از کار پژوهشی خود ارایه دهید. در این بخش باید نشان دهید سهم شما در این پژوهش چه بوده است؟ چه چیزی به دانش یا شناخت ما از مسئله افزوده است و چرا یافته ها به این شیوه استخراج شده اند؟
نکات عمده ای که اغلب در این بخش آورده می شود عبارتند از:

 • شرح مختصری از یافته های اصلی پژوهش و تفسیری از یافته های اصلی و جنبی.
 • بحث درباره محدودیت های پژوهش. (موضوع این محدودیت ها مشکلات بر سر راه پژوهش مثل برنگشتن پرسشنامه ها و یا ممانعت از ورود به سازمان برای کسب اطلاعات نیست. محدودیت های پژوهش بهتر است به مشکلات روایی درونی و بیرونی پژوهش اشاره کند.)
 • رهنمودهایی برای پژوهش های آتی و
 • کاربردهای مدیریتی پژوهش.

 

چند نکته مهم

اگر زبان مقاله روان نباشد، داوران از خواندن آن سر باز می زنند. بنابراین توصیه می شود مقاله را از نظر زبان فارسی ویرایش کنید. نکته دوم رعایت استانداردهای شکلی مقاله ها است. این استانداردها شامل تعداد صفحات مقاله، فونت های مورد استفاده، شیوه ماخذ نویسی در داخل متن و فهرست منابع است. نکته سوم اطمینان از کیفیت مقاله است. در پایان می توانید کیفیت مقاله خود را با طرح چند سئوال ارزیابی کنید: آیا مقاله به دانش موجود چیزی افزوده است و یا به حل مشکلات و یا ارتقاء کارکردهای سازمانها کمک می کند؟ آیا استدلال ارایه شده در مقاله به اندازه کافی متقاعد کننده است؟ آیا موضوع مقاله در زمان حال مورد علاقه پژوهشگران می باشد؛ مباحث جاری را توسعه می دهد و انگیزه برای بحث های جدید فراهم می کند؟
رعایت جنبه های شکلی و محتوایی مقاله ها که در بالا به آنها اشاره شد شانس پذیرش و بازنگری مقاله های شما را افزایش می دهد. با این وجود تصمیم داوران به پذیرش مقاله برای بازنگری یا رد آن تا حدودی به قضاوت آنان در مورد توانایی های شما برای انجام اصلاحات بستگی دارد.

 

برای ارسال مقاله مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایید:

 1. بعد از ورود به سایت در اولین قدم در سایت عضو شوید.
  • توجه : در زمان وارد کردن اطلاعات شخصی دقت نمایید. مشخصاتی که در این قسمت وارد می نمایید به عنوان مشخصات نویسنده مقاله ذخیره می گردد.
  • پس از عضویت رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیکی که به آن در سایت ثبت نام کرده‌اید ارسال می‌شود (توجه داشته باشید که این نامه ممکن است در قسمت Spam قرار گرفته باشد).
 2. با وارد کردن شناسه کاربری و رمز ورود وارد سایت شده و در بالای صفحه روی ارسال مقاله کلیک نمایید.
 3. در این قسمت روی ارسال مقاله جدید کلیک کنید.
 4. در بخش "انتخاب نوع مقاله"؛ نوع مقاله خود را از لیست انتخاب کنید و به صفحه بعد بروید.
 5. در بخش "وارد کردن عنوان"؛ عنوان مقاله را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. وارد کردن عنوان کوتاه اختیاری است.
 6. در بخش "اضافه کردن نویسندگان"؛ مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته اند را وارد کنید. توضیحات تکمیلی در صفحه مورد نظر موجود است.
 7. در بخش "وارد کردن چکیده"؛ چکیده مقاله خود را که باید بین 150 تا 250 کلمه و در برگیرنده‏ی هدف، روش، یافته‌ها و نتایج پژوهش باشد را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید.
 8. در بخش "افزودن کلیدواژگان"؛ کلید واژگان مقاله خود را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. تعداد کلید واژگان باید بین 4 تا 7 کلمه باشد.
 9. در بخش "انتخاب موضوعات"؛ موضوعات مرتبط با مقاله خود را از لیست انتخاب نمایید. اگر موضوع مقاله شما در لیست نبود در کادر زیر، آن را ذکر نمایید.
 10. در بخش "توضیحات تکمیلی"؛ اگر توضیح خاصی در مورد مقاله دارید، در این قسمت ذکر نمایید.
 11. در بخش "داوران پیشنهادی"؛ در صورت تمایل مشخصات داور پیشنهادی خود برای داوری مقاله تان را وارد نمایید.
 12. در بخش "اضافه کردن فایل‌ها"؛ باید فایل های مقاله خود را ارسال نمایید. ابتدا نوع فایل (فایل هایی که در قسمت فرمت مقالات به آنها اشاره شد) را انتخاب کرده و فایل مربوطه را همراه با توضیحات احتمالی ارسال نمایید. همچنین باید دو فایل نامه به سردبیر و چک لیست (که در همان قسمت موجود است) را نیز پر کرده و برای ما ارسال نمایید.
 13. در بخش "تکمیل ارسال مقاله"؛ همه اطلاعات مقاله شما ظاهر می شود. مطالب را بررسی کرده و در صورت صحت گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید. کد مقاله خود را حتما یادداشت نمایید.

با انجام مراحل بالا مقاله شما در سایت ثبت شده و به اطلاع سردبیر می رسد. مقاله شما در اولین فرصت به داور مربوطه سپرده می شود. اگر مقاله شما تایید شود و یا نیاز به بازنگری داشته باشد، در صفحه اختصاصی شما مشخص می شود. لذا با مراجعه به صفحه اختصاصی خود می توانید از وضعیت مقاله خود مطلع شوید.

ضمنا پس از ارسال مقاله یک پست الکترونیکی به عنوان رسید ارسال مقاله برای شما ارسال می‌شود.

 

راهنمای عمومی تدوین مقاله

اصل مقالات به صورت تایپ‏شده با نرم افراز Microsoft Office Word ویرایش 2003 یا 2007 یا بالاتر باشد.

مقالات نباید قبلاً در مجلات دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانس‏ها چاپ یا برای این هدف ارسال شده باشند.

حجم مقاله نباید بیش از 25 صفحه (شامل فرم مشخصات نویسنده، چکیده، پی‌نوشت‏ها و فهرست منابع، جداول و شکل‌ها و پیوست‌ها) باشد.

 

نمونه فایل ورد برای ارسال را ار اینجا دانلود کنید: فایل نمونه

 

مقالات فارسی با استفاده از فونت میترا (B nazanin) شماره 14 و مقالات لاتین با فونت (time new roman) شماره 12 با حاشیه 5/2 سانتی بر روی کاغذ قطع وزیری(5/16 در 5/23) باشند.

از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود. چنانچه واژه‏ی متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شماره در بالای واژه‏ی استفاده‏شده، برابر لاتین آن در پی‏نوشت آورده شود.

متن اصلی مقاله با مقدمه و بیان هدف شروع می‏شود و به بحث و نتیجه‏گیری در پایان مقاله ختم می‌شود.

برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود (روش APA ویرایش پنجم):

نقل قول غیرمستقیم:

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار)؛ مثال: (Gould, 1989) یا (Gould & Brown, 1989)
در صورتی که اثری دارای 3، 4 یا 5 نویسنده است، در اولین نقل قول اسم همه‌ی نویسندگان را ذکر کنید و در دفعات بعد از et al. (و دیگران) استفاده نمایید.

درصورتی که اثری دارای 6 نویسنده یا بیشتر است از et al. (و دیگران) استفاده کنید.
مثال: (Bell et al., 2003)

نقل قول مستقیم:

در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار و شماره‌ی صفحه در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول شده در گیومه قرار بگیرد. مثال: (Gould & Brown, 1989, p. 19)
جداول، شکل‌ها، نمودارها و پیوست‏ها حتی الامکان به اختصار ارایه شوند. ذکر شماره، عنوان و مأخذ برای جداول، شکل‌ها و نمودار‌ها ضروری است.
نقل قول‌های مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و از سر سطر شروع شود. نقل قول‌های کوتاه در داخل گیومه قرار گیرد.
محل مناسب برای یادداشت‌ها، توضیحات و معادل‌ها زیر عنوان (پی‏نوشت‌ها) و در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است. لطفاً از زیرنویس استفاده نشود.
شیوه‏ی استناد کردن
فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارایه شود:
الف- کتاب فارسی
1-تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر.
2-ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر.
ب- کتاب انگلیسی
از روش APA، ویرایش پنجم استفاده شود:

Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher.

مثال :

Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American family. New York: Oxford University Press.

ج- یک فصل از کتاب:

Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

مقاله
الف – فارسی
نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان. نام مجله، شماره‏ی مجله، شماره صفحات مقاله.
ب – انگلیسی

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, xx(XX), xxx-xxx.

مثال:

Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts. Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243.

توضیح:
عنوان کتاب‏ها، نام مجلات و روزنامه‌ها و شماره‏ی مجله با قلم ایتالیک تایپ شود و از کشیدن خط ممتد زیر آن‏ها خودداری کنید.
درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد نام شش نویسنده‌ی اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی (و دیگران) و منابع لاتین (et al.) ذکر می‌گردد.

«برای اطلاعات بیشتر در مورد موارد خاصی که در این جا ذکر نشده به ویرایش پنجم APA Format رجوع شود».