کلیدواژه‌ها = مدیریت دولتی
ظهورمفهوم بار اداری(دردسرهای اداری) در مدیریت دولتی

دوره 18، شماره 69، خرداد 1402، صفحه 55-77

نرگس سروستان؛ حسن عابدی جعفری


توسعه و اعتباریابی الگوی سیاست‌های کارآفرینی

دوره 17، شماره 66، شهریور 1401، صفحه 1-20

علی داوری؛ وجیه باقرصاد؛ ترانه فرخ منش


بحران کرونا: ایران در آینه آزمون: رویکردی تطبیقی

دوره 16، شماره 62، تیر 1400، صفحه 117-146

رضا واعظی؛ اشرف میرزایی؛ زهرا پورامینی


کاربست هوش مصنوعی در بخش دولتی (مطالعه ای فرا ترکیب)

دوره 16، شماره 61، فروردین 1400، صفحه 117-145

سید علیقلی روشن؛ نورمحمد یعقوبی؛ امیررضا مومنی