تأثیر گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در استان تهران

چکیده

شرکت­های کوچک و متوسط دارای ویژگی­های منحصربفردی هستند که عملیات بازاریابی را در آنها نسبت به سازمان­های بزرگتر متمایز می­کند. این ویژگی­ها ممکن است به کمک رفتارها و خصوصیات ذاتی مدیران و مالکان آنها یا به کمک اندازه شرکت یا مراحل توسعه بنگاه معین گردد. به همین دلیل در این مقاله تأثیر دو مفهوم کلیدی گرایش بازار و فرهنگ سازمانی بر عملکرد این شرکت­ها آزمون می­شود. برای انجام این کار از پیمایش مقطعی، مدلسازی معادلات ساختاری و روش نمونه­گیری دردسترس از مدیران شرکت­های کوچک و متوسط استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد گرایش بازار تاحدودی برخاسته از فرهنگ سازمانی است و هر دو تأثیر مثبت اما غیرمعنی­داری بر عملکرد مالی شرکت­ها دارند. نتایج آزمون مدل در شرکت­های کوچک و متوسط مسیر فرهنگ­سازمانی- گرایش بازار-عملکرد مشتری-عملکرد مالی را تأیید می­کند. در ادامه نتایج مسیرهای ارتباطی میان متغیرهای تحقیق در شرکت­های کوچک و متوسط با انواع بزرگتر مقایسه شده است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Market Orientation and Organizational Culture on Tehran Province SMEs’ Performance

چکیده [English]

It is well documented that SMEs have unique characteristics that differentiate them from conventional marketing in large organizations. These characteristics may be determined by the inherent characteristics and behaviors of the owner/manager; and they may be determined by the inherent size and stage of development of the enterprise. For this purpose, in this article the effect of two critical concepts, market orientation and organizational culture, on performance will be tested in Iranian SMEs. In order to do that cross-sectional survey, structural equation modeling and convenient sampling from Tehran province SMEs managers was used to test hypothesises. The findings indicate that market orientation is a response partially derived from the organizational culture and both of them have insignificantly positive effect on performance. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • market orientation
  • Organizational culture
  • Financial performance
  • customer performance
پاشاشریفی، حسن و شریفی، نسترن. (1383). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات سخن. چاپ چهارم.
طالبی، کامبیز. محمدی، حمیدرضا. رحیمی، مهدی. (1386). ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی
مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط. اولین کنفرانس مدیریت دانش، قابل