ارائه‏ی مدلی ساختاریافته از سنجه‏های ارزیابی عملکرد مدیریت بازاریابی در شرکت‏های تولیدی صنعتی: مطالعه‏ای در شرکت‏های مواد غذایی

چکیده

شرکتهای تولیدی برای حضور بهتر در بازار به یک نظام اثربخش در فعالیت‌های بازاریابی خود نیاز دارند. آن‌ها به منظور  شناسایی میزان مطلوبیت روشهای بازاریابی از سنجه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. این سنجه‌ها غالباً تجربی هستند. بر این اساس استفاده از مدل‌های ارزیابی ساختاریافته میتواند این شرکتها را بطور کارآمدتری یاری نماید. در پژوهش حاضر با بررسی شرکتهای مواد غذایی، متدی اثربخش از مرکب مهمترین سنجه‌های نظام بازاریابی برای اینگونه مؤسسات تولیدی معرفی می‌گردد. روش تحقیق از نوع توصیفی وجامعه آماری پژوهش تمامی ‌شرکتهای تولیدی مواد غذایی در تهران اند که از طریق نمونه‌گیری تصادفی تعداد 95 شرکت‌، برای جمع‌آوری اطلاعات از مدیران عالی و فروش و بازاریابی آنها انتخاب شده‌اند. براساس نتایج بدست آمده مهمترین سنجه نظام بازاریابی شرکتهای تولیدی در صنعت مواد غذایی، عوامل مرتبط با سنجش بازار و نوآوری تعیین گردیدند. در میان متغیرهای فرعی نیز سنجه ارزیاب سهم بازار‌، بیشترین اهمیت را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Structured Model of Marketing Performance Measures in Food Companies.

چکیده [English]

In order to actively attend in local and international markets, companies need an effective marketing system. Therefore managers and experts have to use marketing measures to evaluate their markets. We argue that the structured marketing measures is an effective model for improving their company’s performance. We surveyed 95 marketing and sales managers of food companies in Tehran. Finding show that market and innovation related factors are The most important measures for evaluating marketing performance. The model can applied for assessment of marketing performance in local industrial firms. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing management
  • marketing performance metrics
  • food companies