تاثیر اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان

چکیده

پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان نیاز به سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بالایی دارد و با توجه به نرخ شکست بالا، با ریسک‌های فراوانی نیز همراه است که در صورت شکست پروژه، هزینه‌های بسیار زیادی را بر سازمان‌ها تحمیل می‌نماید. مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه‌های پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، شناخته می‌شود که علی‌رغم اهمیت بالای آن، کمتر به صورت علمی مورد تحقیق قرار گرفته و جنبه‌های تاثیرگذار آن شناسایی شده است. از این‌رو، در این تحقیق به بررسی تاثیر مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان پرداخته¬ شده است. بدین‌منظور پس از تعریف مدل مفهومی، شرکت‌هایی در سراسر ایران انتخاب شدند که پروژه مهندسی مجدد را انجام داده و سیستم معتبر داخلی یا خارجی را پیاده‌سازی نموده‌اند که حداقل نه ماه از زمان پیاده‌سازی سیستم در آنها گذشته باشد. بررسی آماری انجام شده در این مطالعه تاثیر اجرای مناسب مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای بیشتری از پیاده‌سازی سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان را تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of BPR in the realization of ERP benefits

چکیده [English]

Implementing enterprise resource planning (ERP) projects needs relatively high amount of investment costs. Due to the high failure rates, these projects face real challenges and risks which in case of failure, lots of expenses are imposed to organizations. Business process reengineering (BPR) is one of the most important ERP critical success factors which is not appropriately investigated and discussed in academic literature. With this in mind, this study has evaluated the effects of BPR projects on ERP systems implementation benefits' realization. The statistical analysis in this study is based on questionnaire data gathered through Iranian organizations that implemented the ERP systems. The results reveal that there is a positive relationship between implementing BPR projects and gaining more benefits from ERP systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • Business process Reengineering (BPR)
  • ERP benefits
  • BPR process assessment