تحلیل تاثیر رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر سرمایه های اجتماعی

چکیده

در دیدگاه­های سنتی مدیریت، سرمایه­های اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی مهم­ترین نقش را ایفا می­کردند؛ لیکن برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیش از سرمایه اقتصادی ، فیزیکی وانسانی نیازمندیم. زیرا بدون این سرمایه، استفاده بهینه از دیگر سرمایه ها امکانپذیر نیست.
برای بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان­ها لازم است که عوامل موثر بر آن، شناسایی شوند؛ این پژوهش در میان عوامل گوناگونی که به گسترش و بسط سرمایه اجتماعی در سازمان­ها یاری می­رسانند به بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی وسرمایه­های روانشناختی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته است و این امر به صورت مطالعه موردی در دانشگاه اصفهان انجام شده است؛ ازاین­رو از بین کارکنان دانشگاه اصفهان با استفاده از نمونه گیری تصادفی، نمونه مورد بررسی در این پژوهش انتخاب شده است. ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بوده که برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اُرگان(1988)، برای سنجش سطح سرمایه­های روانشناختی از پرسشنامه 24 گویه­ای لوتانز و همکاران و به منظور سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . نتایج این پژوهش، حاکی از تأیید تأثیر سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی بر سرمایه اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of organizational citizenship behavior and psychological capital on social capital

چکیده [English]

In  traditional view of management, economic, physical and human capitals, play a critical role in development of a society, but today, social capital is more important than other forms of capital, because in the absence of social capital, optimum use of other forms of capital is so hard to attain.
For improving social capital in organizations, recognition of influential factors, is necessary. In this study, organizational citizenship behavior and psychological capital are considered  as two influential factors that have some effects on the improvement of social capital. The survey was conducted in the university of Isfahan and the sample was selected among the university staff based on a random sampling. Three  questionnaires were  used for measurement of organizationl citizenship behavior , psychological capital and social capital . The results show that  both
organizational citizenship behavior and  psychological capital  have positive effect on social Capital.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Organizational citizenship behavior
  • phsychological capital