نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی

چکیده

این مقاله نقش و تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مدیریت دانش، و پنج فرایند اصلی آن، شامل کسب، ثبت، خلق، انتقال و کاربرد دانش را بررسی می‌کند. جامعه آماری پژوهش کارکنان شرکت داده‌پردازی ایران بود و اطلاعات و داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شدند. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده ماهیت متفاوت اقدامات مدیریت دانش است. بر این اساس اقدامات سخت و اقدامات نرم مدیریت دانش از یکدیگر متمایز شده¬اند. تاثیر سرمایه اجتماعی نیز بر توسعه مدیریت دانش، بسته به ماهیت و نوع این اقدامات، متفاوت بوده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وجود سرمایه اجتماعی در گروه‌های سازمانی شرکت داده‌پردازی ایران، بر توسعه فعالیت‌های نرم مدیریت دانش (شامل فعالیتهای انتقال و خلق دانش) تاثیرگذار بوده است، با این حال رابطه معناداری را با توسعه فعالیتهای سخت مدیریت دانش (شامل فعالیتهای کسب، ثبت، و کاربرد دانش) نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Capital in Knowledge Management Development

چکیده [English]

This article studies the role of social capital in developing knowledge management and its five main processes: knowledge attainment, knowledge creation, knowledge storage, knowledge transfer, and knowledge application. In order to conduct the study, a questionnaire was distributed to the employees of Iran Data Analysis Co. measuring social capital and assessing knowledge management practices. Knowledge management practices are divided into two categories: hard and soft practices; based on the nature and type of practices, the effect of social capital on knowledge management differs. Findings show that social capital affects soft practices of knowledge management development in IDA Co. and there exists no meaningful relationship between social capital and the development of hard practices of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Knowledge Management
  • hard practices
  • soft practices
سیدمهدی الوانی تهمینه ناطق محمدمهدی فراحی (1386) نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی دوره 2 (شماره 5), 35-70 Seyyed Mehdi Alvani Tahmineh Nategh Mohammad Mehdi Farahi (2007) The Role of Social Capital in Knowledge Management Development Volume 2 (Number 5), 35-70