طراحی مدلی برای شناسایی عوامل نرم سازمانی: پژوهشی در شرکت نفت ایران

چکیده

طبق نظریات موجود در ادبیات سازمان، توان رقابتی شرکت¬ها وابسته به دو دسته عوامل نرم و سخت است. عوامل سخت معادل با مسایل تولید، فروش و مالی است که تا 30 سال پیش مبنای اصلی تحلیل عملکرد شرکت¬ها بود. عوامل نرم به آن دسته از عوامل اطلاق می¬شود که در سازمان مشهود نیست، اما معادل روح سازمان است و بر عملکرد آن تأثیر دارد. یکی از اصلی¬ترین عوامل نرم، تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی معادل تعلق خاطر کارکنان به کار در سازمان و بالعکس می¬باشد. بنابراین این عامل اصلی خود می¬تواند مواردی را از قبیل سبک رهبری رهبران، فرهنگ سازمانی، کیفیت زندگی کاری کارکنان، رضایت آنان از کار در سازمان و ... در برگیرد. در این مقاله سعی شده است که این عامل مهم در یکی از شرکت¬های زیرمجموعه شرکت نفت ایران مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین داده¬های موردنیاز بر مبنای پرسشنامه گردآوری شده و با استفاده از تحلیل عاملی، مدلسازی معادلات ساختار یافته و مدلسازی شبکه¬های بیزین مورد تحلیل قرار گرفته است. در پایان چهار عامل سازمانی، شغلی، فردی و فراسازمانی به عنوان عوامل اثرگذار بر تعهد سازمانی کارکنان شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Identifying Soft Organizational Elements (A study in Iran oil company)

چکیده [English]

According to the organizational literature, an organization's competitive ability depends on soft and hard factors.. One of the most important soft factors is organizational commitment. Commitment involves employees' concern for working in the organization and vice versa. It consists of elements such as leadership styles, organizational culture, employees' quality of life, job satisfaction, etc. In this study organizational commitment is examined in one of the divisions of Iran's oil company. Data\is collected through questionnaire and is analyzed by factor analysis, structured equation modeling and Bayesian Information Criterion. Results show that organizational, job-related, personal, and meta-organizational factors affect employees' organizational commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational commitment
  • organizational factors
  • meta-organizational factors
  • non-organizational factors
  • job-related factors
  • personal factors
حسین صفری (1389) طراحی مدلی برای شناسایی عوامل نرم سازمانی: پژوهشی در شرکت نفت ایران سال 5 (شماره 18), 117-139 Hossein Safari (2010) Designing a Model for Identifying Soft Organizational Elements (A study in Iran oil company) volume 5 (number 18), 117-139