پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله 184 پایان¬نامه‏ی کارشناسی ارشد رشته‏ی مدیریت دولتی دانشگاه تهران که در سال‌های 1377 تا 1386 دفاع شده¬اند، با استفاده از چارچوب کلیری (1992، 2000) مورد بررسی قرار گرفت و روندهای موضوعی و روش¬های مورد استفاده در آن‌ها با روش تحلیل محتوا مطالعه شد. یافته¬های پژوهش حاکی از آن است که می¬توان برخی روندهای کلی را در موضوع‌های انتخاب‏شده و روش¬های به کار رفته در پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شناسایی کرد. نتایج نشان‏دهنده‏ی آن است که بیشتر پایان¬نامه¬ها بر سه حوزه‏ی اصلی منابع انسانی (79 مورد)، رفتار سازمانی (78 مورد) و تئوری و طراحی سازمان (72 مورد) تمرکز داشته¬اند و حوزه‏ی موضوع‌های مرتبط با مدیریت دولتی و خط¬مشی¬گذاری چندان مورد توجه نبوده است. ضمن این‏که از لحاظ فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل یافته¬ها، اکثر پایان¬نامه¬ها از فنون همبستگی (132 مورد)، تحلیل واریانس (72 مورد) یا آزمون تفاوت میانگین¬ها (69 مورد) استفاده کرده¬اند. از نظر ابزار گردآوری اطلاعات نیز اکثر پایان¬نامه¬ها (174 مورد) از ابزار پرسش¬نامه استفاده کرده¬اند، هر چند برخی از آن‌ها از مصاحبه (43 مورد)، مطالعه‏ی اسناد (36 مورد) و مشاهده (4 مورد) سود جسته¬اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Subject Areas and Research Methods of Public Administration Master’s Theses: The Case of University of Tehran

چکیده [English]

This article reports the findings of the content analysis of 184 public administration theses defended at university of Tehran within a 10-year period (1998-2007). The content of the master’s theses were analyzed regarding their subject areas and research methods. Results revealed that some trends in subjectsareas and research methods in public administration theses could be identified. The master's theses focused mainly on threefields: human resources (79 of 252), organizational behavior (78 of 252), and organization theory & design (72 of 252). Therefore, it could be concluded thatsubject areas did not include topics which are considered to be more related to public administration issues (e.g. policy making). Regardingdata analysis techniques, most of the theses used correlation coefficient (132 of 323), analyze of variance (72 of 323), or mean difference tests (69 of 323). Questionnaire was the most frequently employed tool for collecting data (174 of 257), compared to interviews (43 of 257), archival analysis (36 of 257), and observations(4 of 257).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Administration
  • Research Methods
  • Subject Areas
  • Academic Research
حمزه خواستار* رحمان غفاری** علی‏اصغر پورعزت*** الهام حیدری (1390) پژوهشی درباره‏ی پایان¬نامه¬های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از حیث موضوع و روش: مورد مطالعه دانشگاه تهران سال 6 (شماره 21), 105-123 Hamza Khastar Rahman Ghaffari Ali Asghar Pourezzat Elham Heydari (2012) A Study of Subject Areas and Research Methods of Public Administration Master’s Theses: The Case of University of Tehran volume 6 (number 21), 105-123