تأثیر حمایت ادراک ‏شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه‏ای در شعب بانک ملت شهر تهران

چکیده

حمایت ادراک‏شده از سوی سازمان یکی از موضوعاتی است که به تازگی در حوزة رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. حمایتی که کارکنان از سوی سازمان احساس می‏کنند باوری است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاری‏هایشان قدردانی می‏کند و به رفاه آن‏ها اهمیت می‏دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة بین حمایتی که کارکنان از سوی سازمان ادراک‌ می‏کنند و تعهد آن‏ها به سازمان و همچنین عملکرد سازمانی است. این پژوهش در 64 شعبة بانک‌ ملت انجام گرفت و ابزار گردآوری داده‏های آن پرسشنامة‌ حمایت ادراک‏شده آیزنبرگر، هانتینگتون، هاچیسون و سوآ (1986) و پرسشنامة تعهد سازمانی میر و آلن (1997) بود که بین 789 نفر از کارکنان شعب منتخب توزیع و جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‏ها از تحلیل همبستگی استفاده شد و نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معناداری بین حمایت ادراک‌شده از سوی سازمان و تعهد عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. علاوه بر این بین حمایت ادراک‌شده از سوی سازمان و تعهد استمراری و عملکرد سازمانی رابطة معناداری مشاهده نشد. این پژوهش نقش حمایت از کارکنان را در بالا بردن تعهد عاطفی و تعهد هنجاری نشان می‌دهد. سازمان می‏تواند با ارزش قایل شدن برای همکاری کارکنان در جهت بهبود عملکردش، قدردانی به موقع از تلاش‏های اضافی کارکنان، توجه به رفاه کلی کارکنان و توجه به رضایت همه‏جانبة آن‏ها سطح حمایت ادراک‏شده را ارتقا بخشد و از پیامد مثبت آن یعنی تعلق خاطر و وابستگی عاطفی و همچنین تعهد هنجاری کارکنان بهره‏مند شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of perceived organizational support on organizational commitment and performance: A study of Mellat Bank branches in Tehran

چکیده [English]

This study seeks to explore the relationships between perceived organizational support (POS), dimensions of organizational commitment (affective, normative, and continuance), and organizational performance. A sample of 65 branches of Mellat bank was selected and 789 branch employees completed the research questionnaire. The questionnaire included perceived organizational support scale (Eisenberger, Huntington, Hutchison, and Sowa, 1986) and affective, continuance, and normative commitment scales (Mayer and Allen, 1997). Organizational performance was measured using hard data on operational performance criteria. The results showed that POS is positively and significantly correlated with affective and normative commitment. On the other hand, no significant relationships were found between POS and continuance commitment and also organizational performance. This study provides support for the importance of supporting employees in order to improve their affective and normative commitment to the organization. Moreover, the results hold practical implications for managerial interventions focused on promoting commitment to the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived organizational support
  • organizational commitment
  • Organizational performance