درگذشت جناب آقای دکتر عادل آذر

 

با اندوه فراوان، درگذشت ناباورانه همکار و یار دیرینه مان استاد فرهیخته مدیریت و اقتصاد ایران 

را به خانواده محترم ایشان وجامعه علمی کشور تسلیت می گوییم

هیات تحریریه وهمکاران فصلنامه