روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی

چکیده

با شکل گیری و رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصطلاحات جدیدی مانند جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دیجیتالی، آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی به مجموعه واژگان و اصطلاحات اضافه شده است و توجه محققان، متخصصان و تصمیم گیران رابه خود جلب کرده است. اصطلاح "شکاف دیجیتالی" برای تقریباً یک دهه برای بررسی تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین، در سالهای اخیر تلاشهای زیادی برای توسعه مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی انجام شده است که هر کدام، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. سنجه‌های متناظر برای ارزیابی‌ها هنوز نسبتاً غیر دقیق هستند. در این تحقیق مدلهای مختلف بر حسب روش شناسی‌هایشان مورد بررسی و نقاط قوت وضعف آنها شناسایی می‌شود. شاخص‌های مرکب که تعدادی از شاخصها را با هم ادغام کرده و یک شاخص مجرد را می‌سازند، مورد بحث قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution trend of electronic readiness models and digital gap from a methodological perspective

چکیده [English]

By rapid formation and growth of Information and Communication Technology (ICT), new concepts such as information society, digital economy, electronic readiness, and digital gap have been added to the word banks and have attracted the attention of researchers, experts, and decision-makers. The concept of “digital gap” has been used for around one decade to address social, economic, and demographical differences in access and use of ICT. Thus, in recent years, great efforts have been made for developing models of electronic readiness and digital gap each of which following their own specific purposes. Corresponding measures for evaluating are still rather inaccurate. In this study, various models are investigated with respect to their methodologies and the weaknesses and strengths of each are identifies. The compound indices which combine a number of indices and constitute a single index are also discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic readiness
  • Digital gap
  • Compound index
  • Multivariate analysis
پیام حنفی‌زاده (1390) روند تکامل مدلهای آمادگی الکترونیکی و شکاف دیجیتالی از منظر روش شناسی سال 6 (شماره 23), 51-80 Payam Hanafizadeh (1390) The evolution trend of electronic readiness models and digital gap from a methodological perspective vol.6 (No.23), 51-80