شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات

چکیده

از یادگیری کارآفرینانه به عنوان فرایند مستمر کسب دانش و مهارتهای لازم برای راه‏اندازی و اداره‏ی یک کسب‏و‏کار نام برده می‏شود که نقشی اساسی و مؤثر در شکل‏گیری و موفقیت فعالیت‏های کارآفرینانه دارد. یادگیری بر اساس معیار میزان سامان‏یافتگی و قاعده‏مندی شامل دو بخش رسمی و غیررسمی است. نتایج برخی از پژوهشها حاکی از آن است که فقط20-30 درصد از یادگیری¬ افراد به شیوه‏های رسمی و ساختارمند و مابقی حاصل روش‏های یادگیری غیررسمی است. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان جهت تسریع‏بخشی به این دغدغه، موضوع با‏اهمیتی محسوب می‏شود. در این پژوهش به منظور جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز از روش تحقیق روایتی با تکنیک مصاحبههای نیمه‏ساختاریافته (5W1H) استفاده شده است. کارآفرینان کارکشته‏ی فعال در صنایع ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات جامعه‏ی آماری پژوهش بودند. بر اساس روش نمونه‏گیری هدفمند با 12 کارآفرین فعال در جامعه‏ی موصوف به عنوان نمونه‏ی آماری مصاحبه صورت گرفت. برای شناسایی عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی، از روش کدگذاری سه مرحله‏ای استفاده شد و در نهایت عوامل مؤثر بر یادگیری غیررسمی شامل سه مقولهی ویژگیهای رفتاری کارآفرین، ویژگیهای کسب‏و‏کار و ویژگیهای محیط کسب‏وکار تعیین و سپس مؤلفههای هریک از مقولهها نیز شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting informal learning: A study among entrepreneurs within ICT Industry

چکیده [English]

Entrepreneurial learning is a continuous process of acquiring knowledge and skills in order to start and manage businesses. Based on formality or the extent to which there are predetermined guidelines, learning is categorized into formal and informal learning. According to the literature, only 20-30 percent of what people learn is through formal and structured processes and the rest is through informal processes of learning. Since entrepreneurial learning plays an important role in the success of entrepreneurs, it is so important to explore factors which influence the informal learning of entrepreneurs. In this research, 12 habitual entrepreneurs that work in ICT industry were interviewed. The tree stage analysis indicates that three factors: entrepreneurial characteristics, business futures, and business environment, influence the informal learning of entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial learning
  • informal learning
  • informal learning factors
  • habitual entrepreneurs
قنبر محمدی الیاسی حامد آینه ساز (1390) شناسایی چارچوبی برای عوامل تأثیرگذار بر یادگیری غیررسمی کارآفرینان در صنعت ارتباطات و فن‏آوری اطلاعات سال 6 (شماره 23), 81-100 Ghanbar Mohammadi Eliasi Hamed Ayandesaz (2011) Factors affecting informal learning: A study among entrepreneurs within ICT Industry vol.6 (no.23), 81-100