انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی

چکیده

علی‏رغم اهمیت و جایگاه منابع انسانی به عنوان محرک کارآفرینی، لزوم توجه به مدیریت منابع انسانی و زیرسیستم‏های فرعی آن بیش از پیش احساس می‏شود. با توجه به نقش سیستم‏های جبران خدمات در تأمین، نگهداری و انگیزش نیروی انسانی، پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تأثیرگذاری سیستم‏های جبران خدمات بر کارآفرینی می‏پردازد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی از شاخه‏ی همبستگی و مبتنی بر مدل‏سازی معادلات ساختاری است. جامعه‏ی آماری پژوهش دربرگیرنده‏ی کارمندان شاغل در پژوهشگاه صنعت نفت می‏باشد. ابزار اصلی گردآوری داده‏ها پرسش‏نامه است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد جبران خدمات بر کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم‏چنین جبران خدمات عادلانه، تشویقی و مبتنی بر عملکرد بر کارآفرینی سازمانی تأثیری مثبت و معنادار دارد، بدین معنا که با انعطاف‏پذیر ساختن ساختارهای جبران خدمات، امکان ارتقای کارآفرینی فراهم می‏گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexibility of compensation and rewards systems a way to promote entrepreneurship

چکیده [English]

Compensation and reward systems play critical roles in attaining, maintaining and motivating human resource of any organization. This paper aims to examine the impact of compensation and reward systems on entrepreneurship. A survey questionnaire was designed for the purpose of this research. Personnel of Research Institute of Petroleum Industry (RIPI) completed the survey. Research data are analyzed using descriptive, correlational analyses and Structural Equation Modeling. Research results indicate that compensation and rewards have a positive and significant relationship with organizational entrepreneurship. Equitable, incentive and performance based compensation also have positive and significant relationships with organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • compensation
  • incentive compensation
  • performance based compensation
  • equitable compensation
سید رضا سید جوادین* جبار باباشاهی** مهدی افخمی اردکانی*** محسن ابراهیمی**** (1390) انعطاف‏پذیری سیستم‏های جبران خدمات؛ زمینه‏ساز ارتقاء کارآفرینی سال 6 (شماره23), 151-167