مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران

چکیده

رابطه همکاری میان سازمانی در زنجیره تامین، پدیده ای است که در دهه اخیر توجه بسیاری از صنایع را به خود جلب کرده است. در این پژوهش مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در بستر دو نظریه مبادله اجتماعی و هزینه-مبادله مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش توصیفی و همبستگی است. قلمرو زمانی این تحقیق سالهای 1388 و 1389 است. قلمرو مکانی تحقیق نیز شرکت های تولید کننده در زنجیره تامین فرش ماشینی ایران بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان ارشد و متخصصان مرتبط با زنجیره تامین فرش ماشینی ایران می باشد. اندازه نمونه آماری اخذ شده از جامعه آماری 150 نفر است. متغیرهای فرعی و متغیرهای مشاهده گر تحقیق، از طریق مطالعه تحقیقات پیشین، پژوهش ترکیبی و تحلیل عاملی اکتشافی، استخراج شده اند. به جز دو فرضیه فرعی، تمامی فرضیات فرعی و اصلی تحقیق تایید شدند. یافته اصلی این تحقیق مدل رابطه همکاری میان سازمانی در زنجیره تامین و کاربرد آن در بهبود عملکرد زنجیره های تامین در صنعت فرش ماشینی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative inter-organizational relationship model to improve supply chain performance in Iranian machine-woven carpet industry

چکیده [English]

Collaborative inter-organizational relationship is a phenomenon that has attracted the attention of many industries in recent decades. In this research, collaborative inter-organizational relationship model is discussed to improve supply chain performance based on the theories of social exchange and transaction cost. The research sample consists of 150 experts and professional staff working in production companies in supply chain of machine-woven carpets in Iran. Research variables are selected based on previous literature and finalized using combined research methods and exploratory factor analysis. Data is analyzed using confirmatory factor analysis, path analysis model, and structural equation modeling. All hypotheses were supported except two. This research confirms the applicability of collaborative inter-organizational relationship model to supply chain in Iran. Results also suggest that using collaborative inter-organizational relationship model improves supply chain performance in Iranian machine-woven carpet industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • social exchange theory
  • transaction cost theory
  • buyer-supplier relationships
  • collaborative inter-organizational model
کامران فیضی* لعیا الفت** محمد تقی تقوی فرد*** محسن مرادی باستانی**** (1390) مدل رابطه همکاری میان سازمانی برای بهبود عملکرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران سال 6 (شماره 22), 1-27