فرهنگ، تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی: طراحی و تبیین مدلی در پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

با توجه به هزینه‏های مستقیم و غیرمستقیم ترک خدمت کارکنان دانشی نظیر انتقال قابلیت‏ها به شرکت‏های رقیب و از دست دادن مزیت رقابتی، ترک خدمت به دغدغه‏ی اصلی مدیران منابع انسانی این سازمان‏ها تبدیل شده است به نحوی که توجه را به افزایش تعهد و وفاداری کارکنان معطوف داشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی از شاخه‏ی همبستگی و مبتنی بر مدل‏سازی معادلات ساختاری است. جامعه‏ی آماری تحقیق دربر‏گیرنده‏ی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت است. بدین منظور 179 پرسشنامه توزیع و جمع‏آوری گردید. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی بر روی تعهد سازمانی اثر مثبت، مستقیم و معناداری دارد، تعهد سازمانی بر تمایل به ترک کار اثر معکوس و معناداری دارد و همچنین تعهد سازمانی در رابطه‏ی بین  فرهنگ سازمانی و تمایل به ترک کار نقش میانجی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture, organizational commitment and intention to leave of knowledge workers: Designing and presenting a model in RIPI

چکیده [English]

One of the major concerns of any organization, espically the knowledge based organizations,
 Is intention to leave. Turnover, in additionnaly,  Direct and indirect costs, Causes Transfering Capabilities to Rival Company and finally loss of competitive advantage.
The organizational commitment is one of the best predictors of turnover and absence because people who are more committed, have greater adherence to the values ​​and goals of the organization,  play their role more actively, they also decide to quit their job and find new job opportunities less frequently. On the other hand, Organizational culture is a useful tool to analyze and predict organizational behavior, commitment, loyalty and employees' intention to leave in the organization. This study looks into the effect of organizational culture on organizational commitment of knowledge workers in RIPI and their intention to leave the organization. Furthermore, it investigates the relation between culture, commitment and intention to leave in the form of a causal model. This research was carried out by descriptive method of correlation branch is based on Structural Equation Modeling (SEM). The population consisted of all Faculty members in RIPI. The main tool to gather data is by 179 questionnaires. Finally, as a result organizational culture has a positive, direct and significant effect on organizational commitment, organizational commitment has a negative and significant effect on intention to leave, and organizational commitment plays a mediatory role in the relationship between organizational culture and intention to leave. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational culture
  • organizational commitment
  • Intention to leave
  • Knowledge Workers