مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی

چکیده

آگاهی سازمانها از قابلیت‌های ارزش آفرینی دارایی های نامشهود منجر به حرکت آنها در بکارگیری دارایی های نامشهود می شود. یکی از مهمترین دارایی‌های نامشهود شرکت‌ها علائم تجاری آنها است. علائم تجاری در بسیاری از موارد موجب افزایش یا تقویت ارزش دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت می‌شوند. با توجه به اهمیت بحث تصویر سازی از نام تجاری و ایجاد یک نام تجاری متمایز و مطلوب برای ذینفعان در مدیریت استراتژیک، مدیران به منظور دستیابی به موفقیت در اهداف مدیریت نشان تجاری و ارتقای ارزش نشان تجاری نیازمند آگاهی مستمر از وضعیت و ارزش آن در بازار می‌باشند که لازمه آن داشتن یک مکانیزم اجرایی است. براین اساس هدف این مطالعه طراحی مکانیزمی برای اندازه گیری ارزش نشان تجاری با استفاده از یک رویکرد ترکیبی برپایه وضعیت جاری و آتی پیشرانه های ارزش نشان تجاری می‌باشد. بدین منظور ابتدا پیشرانه های ارزش نشان تجاری که پارامترهای اصلی برای خلق و مدیریت نشان تجاری می باشد شناسایی و پس از آن فرایندی برای تعیین چگونگی و اندازه‌گیری میزانی که هر یک از پیشرانه ها به طور مستقیم بر ارزش نشان تجاری دارند تعریف می‌ گردد. در انتها پس از تشریح مدل، نتایج استفاده از این مدل برای ارزشیابی یک نشان تجاری داخلی و مقایسه نتایج آن با ارزشیابی همان نشان تجاری داخلی براساس مدل‌های رایج در سطح جهان ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Brand Valuation and Pricing by Real Option

چکیده [English]

One of the most important intangible assets of companies is their brand. In many cases, brand increases or enhances a company's tangible and intangible assets' value. The purpose of this study is to design a mechanism for measuring brand value using a hybrid approach based on the current and future status of brand value drivers.For this purpose, first brand value drivers which are the main parameters for the creation and management of brand were identified and then a process was defined for measuring the effect of each brand driver on brand value.Finally, the proposed model was used for the valuation of one of the Iranian brands and the results were compared with the results based on famous models in the world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Brand Value
  • Brand Value Drivers
  • Brand equity
  • Intangible Asset
  • Intellectual capital
  • Brand Valuation
  • Brand Valuation Process
  • Real Option
رضا بندریان (1388) مدلی برای ارزشیابی و قیمت گذاری نشان تجاری براساس روش گزینه واقعی سال چهارم (شماره 15), 117-149