نقش انجمن های علمی و نظام تصمیم گیری های علمی کشور

چکیده

درحوزه علوم انسانی و عرصه سیاستگذاری های دولتی ، شبکه های تصمیم گیری ، مفهوم جدیدی است که در چارچوب `پارادایم مدیریت دولتی نوین و رویکردهای حکمرانی مورد بحث بوده ،و به رابطه بین جامعه مدنی و نهادهای شکل گرفته در آن با  دولت اشاره دارد .  از آنجا که انجمن های علمی ،به عنوان یکی از ذینفعان شبکه های سیاستگذاری ،نقش چشمگیری در فرایند خط مشی علمی کشورهای مختلف ایفا میکنند. هدف از این پژوهش مطالعه نقش این نهاد علمی در بهبود کیفیت خط مشی علمی جامعه ایران می باشد.    به این منظور پرسشنامه ای میان  150 عضو   هیئت مدیره انجمن های علمی توزیع گردیدو سپس ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نماینده مجلس ، 15 عضو مشاور در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 5 وزیر کابینه نهم ودهم انجام شد . داده های پرسشنامه با استفاده از   تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی به شناسایی عوامل اثرگذار  و جهت قابلیت اعتمادابزار اندازه گیری ، از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده  ،پاسخ های حاصل از مصاحبه ها نیز با استفاده از روش تحلیل تم مورد بررسی قرار گرفت .یافته های تحقیق نشان می دهد که  : فعالیت انجمن های علمی عمیقا بر میزان آگاهی وتغییر در نوع مطالبات شهروندان تاثیر داشته  ،و  همکاری این نهاد ها با سیاستگذاران دولت ، بهبودکیفیت تصمیم گیری های علمی و گسترش فرهنگ  پژوهش در جامعه را به همراه دارد . و از آنجا که توسعه فرهنگ پژوهش در هر جامعه ، شاخصه توسعه اقتصادی محسوب می گردد بنابراین نمی توان  نقش انجمن های علمی در این رابطه را نادیده گرفت . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of scientific associations in scientific public policies

چکیده [English]

Network policy making is a new concept in recent public policyliterature. This concept demonstrates there exist certain relation betweenthe organizations of civil society and government’s policy makers. Therole and the effect of scientific nongovernmental organizations on thegovernment’s scientific decision making have been studied in this paper.This research has been carried out by mixed sample survey and semistructuredinterviews. the result of this study show NGO’s scientificassociations may have remarkable effects on citizens’ awareness , that, inturn; will improve the quality of public policy, leading the economic andsocial development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific community
  • network policy
  • scientific public policy
آگبرن و نیمکف. ( 1352 ). زمینه جامعه شناسی (چاپ دوم) . ترجمه و اقتباس: آریانپور، امیرحسین. تهران: انتشارات امیر کبیر.الوانی، سیدمهدی و دانایی فرد، حسن. ( 1380 ). گفتارهایی در تئوری های سازما نهای دولتی.تهران: انتشارت صفار.مقیمی، سید محمد. ( 1384 ). کارآفرینی در سازمانهای دولتی. تهران: نشر فراز پیش.. منصوران، عباس. ( 1385 ). سازما نهای غیردولتی. نشریه جنس دوم، شماره 9، ص 111Acevedo, B., & Common, R. (2004). Government of networks in thepublic sector: Ule drugs policy. University of Hull.Carpenter, D. et al. (2003). A model of contact making in policy networkswith evidence from U.S. health politics.انجمن های علمی و نظام تصمی مگیری های علمی کشور111David, J.B.(1984). The scientist role in society. Englewood Cliffs:Prentice Hall.Dris-Ait-Hamadouche, L. (2007). Middle East Policy. Washington, 14,63-89.Edwards, N. P. (2004). Civilsociety and democracy. Confernce U.K.Jordan, L., & van Tuijl, P. (2000). Political responsibility in transnationalNGO advocacy. World development Pergamon, 28(12).Kaviraj. (2001). Political power incivilsoiety. Paris: HarmatlanKickert, W. E. H., & Koppenjan, F. M. (1997). Managing complexnetworks. London: Sage.Klein, S. (2006). Emergence of networks and organizational theory.USDA and Dake University's Nicholas School of Environment.Knox, S., & Gruar, C. (2011). The application of stakeholder theory torelationship markwting strategy development in a non-profitorganization. Journal of Business Ethics. Dordecht, 75.Kuppusamy, B. ( 2007). Global information network. New York: Dec 31.Marsh, D., & Smith, M. (2000). Understanting policy networks. PoliticalStudies, 48(1), 4-21.Mcgregor, S. (2004). Modelling the evolution of policy network . ScienceResearch Journal, 32(4),382-407.Poulymenakou, A. (2004). Using a network management agenda. AthensUniversity, Business Department.Powell, W. W.(2003). Myths and realities. Journal of Advanced Mung,414, 376-382.Wagenaar, H. (2003). Democray and prostitution. Conference ondemocratic network governance.