طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر

چکیده

با رقابتی‌تر شدن محیط، سازمانهای هزاره سومی به منظور تامین انتظارات ذی نفعان[1] بیرونی خود، نیازمند توجه بیشتر به انتظارات ذی نفعان درونی خود هستند. از طریق تامین انتظارات ذی نفعان درونی، بین کارکنان انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بیشتری شکل می گیرد که آن نیز به خودی خود سبب ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و محصولات ارایه شده، می گردد. در واقع، ‌شکل‌گیری مفهوم سازمان ارزش‌بنیان[2]، ناشی از توجه همزمان به تامین انتظارات کلیه ذینفعان اعم از درونی یا بیرونی  بود؛ امری که از طریق جاری‌سازی این انتظارات در قالب ارزش، و از مجرای سبک خاصی از رهبری سازمانی تحقق می یابد. رویکرد ارزش بنیان به ویژه در بخش دولتی[3] که با بحران، کمبود بودجه، نیاز مستمر به کوچک‌سازی و مسایلی از این قبیل روبه‌رو
 می باشد،‌ از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش، طراحی سازمان ارزش بنیان در بخش حاکمیتی صنعت برق یعنی شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق در ایران (شرکت مادر تخصصی توانیر)
 می باشد. بدین منظور، پس از بررسی اهم ویژگی‌های سازمان ارزش‌بنیان، اهمیت ترجمان انتظارات ذی نفعان، و خصایص بخش دولتی، مدل مفهومی سازمان ارزش بنیان که با توجه به تازگی موضوع،‌ محقق ساخته است و از طریق روش دلفی با اخذ نظرات خبرگان صنعتی و نخبگان دانشگاهی نهایی گردیده ارایه می شود. تحلیل‌های آماری انجام شده حاکی از آن است که  الگوی به دست آمده در این تحقیق، معنی‌دار بوده و تئوری پیشنهادی محققان مبنی بر اجزای تشکیل‌دهنده سازمان ارزش بنیان تایید می شود.
[1] Stakeholder expectations


[2] Value-based organization


[3] Public sector

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a value-based organizational model for Tavanir( power industry holding company)

چکیده [English]

The more the dynamic environment of organizations imposes greater limitations, the need for inter cohesion & mutual trust among employees becomes more vital for their survival. Therefore organizations should take into account the expectations of both internal and external stockholders simultaneously. The concept of value-based organization model in which the stockholders' expectations are coverted into values, spring as a result of this urgent need. Value-based organization model is more needed in public sector in which crisis, budjet limits and need for downsizing create great challenges. In this article, after reviewing the basics of value-based organization model, the public sector qualifications and the importance of flow of values in it reviewed. Then the researcher-made conceptual model which has been finalized by Delphi technique among elites and experts presented. The results of surveying the model at Tavanir company which is the holding company in the power industry is presented which shows the stockholders' expectations are coverted into values, and , in spite of the fact that the leadership is strong in vision managent, it is poor concerning the needed skills for trust-management, self-management and value- transfer management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value based leadership"
  • "public sector"
  • "stockholders' expectations
Agle, B.R.,   &Caldwell,C.B. (1999). Understanding research on values in business.       Business and Society Journal,38, 26-388.
 
Akotia, P.( 1996). The Management of Public Sector or the implications of  good government. Legon:University of Ghana Press.
 
Allen, K.E., & Stelzner,SL. (1998) The Ecology of leadership: Adapting to the challenges of a changing world. Journal of Leadership & Organizational Studies Sage,2,275-290.
 
Anderson, Carl. (1997).Value-based management. Academy of Management Executive Journal, 11, 25-46.
 
Argyriades, D. (2003). Values for public Services: Lessons learned from recent trends. International Review of Administrative Sciences,69, 521-33
 
Barret, R. (2006). Building a value– driven organization: A whole system approach to cultural– transformation. Boston: Butter worth – Heinemann.
 
Barret, R. , & Leader, L. (2010). Leadership values assessment. Barret Values Centre Pub.
 
Blanchard, K. , &  O’Connor,M. (1997). Managing by values. San Francisco : Berrett Koehler Publishers.
 
Brown, M.E. , & Trevino L. K. (2006).Ethical leadership: Review and future directions. The leadership: A review and future directions. The Leadership Quartely,17,595-616.
 
Brytting, T. , & Trollestad, C. (2000).Managerial thinking on value-based management. International Journal of Value-based Management,13,55-77.
 
Buchko, A.A. (2007).The effects of leadership on value-based management. Leadership & Organization Development Journal,28,36-50.
 
Byng, S. , & Cairns, D. (2001). Values in practice and practicing values. Journal of Communication Disorders , 35, 89-91.
 
Choen, A. (2009). A value–based perspective on commitment in the workplace: An examination of Schwartz’s basic human value theory among employees. International Journal of Intercultural Relations, 33, 332-335.
 
Dent, M. (2005). Spirituality & leadership: An empirical review, definitions, distinctions, and embedded assumptions. The  Leadership Quarterly ,16, 625-627.
 
Driscoll, D. , & Hoffman, M.W. (2000). Ethics Matters: How to implement value-driven management . Walthm: Bentley College, Centre for Business Ethics.
 
Fernandez, J.E. , &  Hogan, R.t. (2002). Value-based leadership . Journal of Quality and Participation, 25, 25-27.
 
Filzmoser, M. (2005).A synergy and value-based view of economic organization. Vienna. University of Vienna.
 
Fink, A. , & Kosecoff, J. (1984). Consensus methods: Characteristics and guidelines for use. American Journal of Public Health, 74, 230-245.
 
Fry, L. (2003).Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly , 14 , 693-727.
 
George, J. , & Gareth R. (1997). Experiencing Work: Values, attitudes, and moods. Human Relations Journal, 4 , 393-416.
 
Graber, D.R. , & Kilpatrick, A.(2008) Establishing value-based leadership and value systems. Journal of Human services Administration,31, 179-197.
 
Grojean, M.W., &  Dickson, M,W.(2004). Leaders, values, and organizational climate examining leadership strategies  for establishing an organizational climate regarding ethics. Journal of Business Ethics,55 ,223.
 
Hasson, F. , & Keeney, S. (2000). Research guidelines for the Delphi Survey technique. Journal of Advanced Nursing, 32, 346-410.
 
Heintzman, R. (2002). People, service and trust: Is there a public sector service value chain. Sage publication.
 
Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: intercultural cooperation and its importance for survival. New York.: McGraw.
 
Hood, J.N. (2003). The relationship of leadership style and ceo values to ethical practices in organizations. Journal of Business Ethics,43, 263-273.
 
Kanungo, R.N. (2001). Ethical values of transactional and transformational leaders. Canadian Journal of Administrative Sciences,18, 265-275.
 
Karl, A. , & Cynthia L. (1998). Job values in today’s workforce: A comparison of Public and private sector employees. Public Personnel Management Journal,27, 515-27.
 
Knight, J.A. ( 1997). Value based management: Developing a systematic approach to creating shareholder value. McGraw-Hill Pub.
 
Kouzes,  J. M. , & Posner, B. Z. (2006). A  leader’s legacy. Jossey Bass/ Wiley Pub.
 
Kouzes, J. M. ,& Posner, B. Z. (1990). Leadership practices inventory, Jossey Bass/ Wiley Pub.
Kouzes, J. M. , & Posner, B. Z. (1987). The leadership challenge. Jossey Bass/ Wiley Pub.
 
Kriger, M. (2005). Leadership with inner meaning: A contingency theory of leadership. The Leadership Quarterly ,16 ,561-572.
 
Lio, K. ,&  Ronald C. (1994). Dimensions of organizational commitment in the Public Sector: An empirical assessment .Public Administration Quarterly, 18, 99-118.
 
Malmi, T. , & Ikaheimo, S. (2003) Value-based management practices some evidence from the field,  Management Accounting Research Journal, 12, 601-624.
 
Marse,  R. S. (2010). Integrative public leadership catalyzing collaboration to create public value. The Leadership Quarterly.3, 445-550.
 
Michie, S. (2005). Values, emotions, and authenticity: will the real leader stand up? The Leadership Quarterly, 16, 441-445.
 
Mills, A.E. , & Spencer, E.M.(2005). Values-based decision-making: A tool for achieving the goals of healthcare. HEC Forum, 17,18-32.
 
Parry, K.W. , & Proctor-Thomson, S.B.(2002). Perceived  integrity of transformational leaders in organizational settings. Journal of Business Ethics,35,75-96.
 
Raelin, J.A. (2005). We the leaders: In order to form a leaderful organization. Journal of Leadership & Organizational Studies ,12, 334-345.
 
Reave, L.(2005). Spiritual values & practices related to leadership effectiveness, The Leadership Quarterly,16, 655-657.
 
Reilly, A.H. , & Ehlinger, S.(2007).Choosing a value-based leader: An experimental exercise. Journal of Management  Education,31,245-262.
 
Roger, C. M. , & Davis J. H. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review press.
 
Rouillard, C. , & Giroux, D.(2005). Public administration and managerialist   favor  for values and ethics: collective confusion in control societies. Administrative Theory & Praxis Journal, 27,330-337.
 
Steers, R. M.(1997). Antecedents and outcomes of organizational commitment. Administrative Science Quarterly, 22, 46-56.
 
Story, V. , & Hurdley,L. (2001). Methodological and practical implications of the Delphi technique in marketing decision-making: A re-assessment. The Marketing Review Journal , 11, 264-271.
Tischler,L. , & Biberman, J., Altman,Y. (2007). Model for researching about spirituality in organizations. Business Renaissance Quarterly. Pasadena ,2, 236-244.
 
Trevino, L.K. , & Youngblood, S.A. (1990). Bad apples in bad barrels : A causal analysis of ethical decision making behavior. Journal of applied psychology, 24, 7-476.
 
Van Wart, M. (1998). Changing public sector values. New York: Garland Press.
 
Viinamaki, O. (2009). Intra-organizational challenges of values-based leadership. Electronic Journal of Business Ethics and Organizations Studies,14, 440-464.
 
Vijayakumar, V.S.R. (2007) .Management styles, work values and organization styles, work values and organization climate. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 33, 249- 250.
Vogelsang, J. D. (1998).Value-based organization development. Journal of Nonprofit Management, 2, 605-635.
 
Volcker, P.A. (1989). Leadership: Rebuilding the Public Service. Washington, Dc:National Commission on the public service.
 
Young, B. S., & Stephen W. (1998). Organizational commitment among public service employees. Public Personnel Management ,27, 339-48.
 
Zytowski, Donald G. (1970). The concept of work values. Vocational Guidance Quarterly, 18, 176-86.