تأثیر استراتژی آموزش و توسعه‏ی منابع انسانی و فرهنگ سازمانی دانش‏آفرین بر تسهیم دانش:مطالعه‌ای در صنعت هسته‌ای

چکیده

دانش به عنوان یک منبع ارزشمند و راهبردی و تسهیم دانش، قدرت برتر برای سازمانها است. بدین جهت مطالعه پیرامون عوامل موثر بر تسهیم دانش امری ضروری است. این مقاله با هدف بررسی تأثیر استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی دانش‌آفرین بر تسهیم دانش و نیز شناخت تأثیر تعدیلی فرهنگ سازمانی دانش‌آفرین بر رابطه بین استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی با تسهیم دانش در سازمان انرژی اتمی ایران انجام گرفت. نمونه پژوهش 328 نفر از کارشناسان سازمان بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها و در راستای تحلیل از روش تحلیل عاملی استفاده شده­است. یافته ها تأثیر معنی‌دار استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی دانش‌آفرین را بر تسهیم دانش نشان داد. همچنین نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی دانش‏آفرین بر رابطه بین استراتژی آموزش و توسعه منابع انسانی با تسهیم دانش، در جهت کاهش همبستگی تأثیر تعدیلی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of HRD Strategies and Knowledge Builder Culture on Knowledge Sharing Process

چکیده [English]

This study aimed to investigate The impact of HRD strategies and knowledge builder culture on knowledge sharing processin Iran Atomic Energy Organization. The survey sample was 328 experts from IAEO. The result of the study shows that HRD strategies and knowledge builder culture had significant impact on knowledge sharing process. It also indicates that knowledge builder culture had a mediating impact on the relationship between HRD strategies and knowledge sharing processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource development
  • Knowledge Sharing
  • strategy
  • training