تاثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی

چکیده

انتخاب و استخدام کارکنان و مدیران یکی از فعالیت‌های حیاتی سازمان‌های امروزی است. در تمام سطوح، استخدام‌کنندگان سعی در انتخاب بهترین گزینه‌ها را دارند. در طول سه دهه بعد از انقلاب، یکی از مشکلات اساسی کشور، نبود ثبات مدیریتی در سازمان‌های دولتی بوده است. یکی از عواملی که به ثبات مدیریتی صدمه می‌زند اثر منسانی است. هدف این مقاله مطالعه پیامدهای اثرات منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی است. براساس یافته‌های این پژوهش خود شیفتگی مدیران، عامل بروز اثر منسانی در مدیران می‌باشد. همچنین ارتباط مثبتی میان اثر منسانی با بروز گروه‌اندیشی در گروه‌های تصمیم‌گیری سازمانی مشاهده می شود. پیامد دیگر اثر منسانی کاهش تضاد کارکردی می‌باشد. یافته های این تحقیق حاکی از این مساله است که پیامدهای مخرب اثر منسانی به عملکرد سازمان های دولتی لطمه می زند و توصیه می شود که در انتخاب و انتصاب مدیران دولتی از منسانی اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Antecedents of Similar-to-me Effect in Managers' Selection

چکیده [English]

Lack of management stability negatively affects the performance of organizations and Similar-to-me (STM) effect is known to be one of its main causes. This study intends to investigate the antecedents of similar-to me effect in managers' selection. A sample of 278 managers from a total of 493 airport industry managers have filled out the research questionnaire. Research findings show that narcissism is a big antecedent of STM (0.467) and there exists a positive correlation between STM and Groupthink (0.394). Another consequence of STM is a decrease in functional conflict which is shown to have a negative impact on STM (-0.564). As it is confirmed that the destructive consequences of similar-to-me effect inroad organizations' performance, it is recommended that organizations should avoid STM in managers' selection and select managers among qualified not only candidates similar to the top manager

کلیدواژه‌ها [English]

  • اثر منسانی
  • تضاد کارکردی
  • خودشیفتگی
  • گروه‌اندیشی
  • تضاد غیرکارکردی
آرین قلی‌پور علی‌اصغر پورعزت  عباس نیک‌نژاد (1387) تاثیر پیامدهای اثر منسانی بر انتخاب و انتصاب مدیران دولتی سال سوم (شماره 10), 7-37