تحلیل ابعاد شغل در سازمان‌ها

چکیده

مشاغل شالوده طراحی سازمان محسوب شده و ابعاد شغل، نقش مهمی در تئوری سازمان بازی می‌کنند. خصوصا ابعاد شغل سازه مهمی در تعیین انگیزش، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اثربخشی و خلاقیت در سازمان‌ها‌ است. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت و اولویت ابعاد شغل در انواع سازمان‌ها و
مشاغل، انجام شده است. برای نیل به این هدف، 44 تحقیق که در فاصله دهه 1970 تا دهه 2010 انجام شده‌اند، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  نتایج فراتحلیل
نشان می‌دهد که پژوهش درباره ابعاد پنجگانه شغل در سازمان‌های دولتی نسبت به سازمان‌های خصوصی، سازمان‌های خدماتی نسبت به سازمان‌های تولیدی، سازمان‌های
آموزشی نسبت به سیستم‌های بانکی و بیمه، مشاغل مدیران نسبت به مشاغل مرئوسین، مورد تأکید بیشتری بوده‌اند. در بین ابعاد پنجگانه شغل،  اهمیت شغلی از بالاترین سطح و آزادی شغلی از کمترین سطح تحلیل برخوردار بوده‌اند. از نظر تاریخی آزادی  شغلی در سازمان‌ها رو به کاهش نهاده است و تنها بُعدی است که در بعضی از مشاغل مقیاس آن کمتر از متوسط بوده است. حال آن که آزادی شغلی نقشی کلیدی در شکل‌‌گیری توان انگیزشی شغل و سایر خروجی‌های شغل نظیر خلاقیت و رضایت دارد. براین اساس، پیشنهاد شد تا سازمان‌ها از نتایج تحقیق در برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مشاغل و ابعاد پنجگانه برای طراحی و بازطراحی مشاغل، در راستای افزایش توانایی انگیزشی مشاغل و سایر خروجی‌های شغل، استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of job dimensions in organizations

کلیدواژه‌ها [English]

  • freedom
  • feedback
  • variety
  • identity
  • significance