تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش: مطالعه نقش میانجی فرهنگ سازمانی

چکیده

موفقیت ابتکارات مدیریت دانش به تسهیم دانش بستگی دارد. در این مطالعه تلاش می­شود تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تسهیم دانش، با مداخله فرهنگ سازمانی در وزارت راه
و شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد. برای این هدف، سه نوع پرسشنامه بهم پیوسته برای ارزیابی سطح تسهیم دانش، فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در بین 285 نفر از کارکنان وزارتخانه مذکور توزیع شد که نهایتاً 265 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین
یافته‌های این مطالعه آشکار نمود که ابعاد رفتار شهروندی سازمانی(به ترتیب: وجدان کاری، جوانمردی و آداب اجتماعی) بیشترین تاثیر را بر تسهیم دانش دارند. همچنین وجود فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر میانجی در این رابطه، این تاثیر را به بیش از سه و نیم برابر افزایش می­دهد که نشان دهنده ی اهمیت بالای این متغیر  در این رابطه است. با توجه به اینکه مشابه این مطالعه در ایران کاری انجام نشده است، این مقاله به دانش موجود در زمینه تسهیم دانش در تحقیقات گذشته کشور می­افزاید، همچنین پیشنهاد‌هایی را جهت بروز و توسعه رفتار شهروندی سازمانی در سازمان‌های دولتی و متعاقباً ارتقاء سطح تسهیم دانش در این سازمان‌ها ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of organizational citizenship behavior on knowledge sharing: A survey on organizational culture as an intermediate variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Organizational citizenship behavior
  • Organizational culture
  • Knowledge Managem