بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه

چکیده

این مقاله، با هدف بررسی ارتباط بین نوع نگرش اعضای هیات علمی با میزان تناسب آنها با دانشگاه به آزمون پنج فرضیه می پردازد. جامعه آماری این مقاله، شامل 393 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان، در سال 1385 بوده که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با پرسشنامه صورت گرفته است. در پرسشنامه از اعضای هیات علمی خواسته شد تا میزان تناسب خود را با دانشگاه براساس پنج معیار سازگاری اهداف، سازگاری ارزش ها، سازگاری شخصیت، سازگاری محیط کاری و سازگاری مهارت، توانایی و دانش(KSAs) مشخص کنند. همچنین در پرسشنامه با طرح سوال هایی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها به عنوان مولفه های نگرش سازمانی سنجیده شده است. نتایج حاصله، به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تناسب میان اعضای هیات علمی و دانشگاه مورد مطالعه تاکید داشته اند و در نهایت، تاثیر درجه تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی را مورد تایید قرار داده اند. آنچه از نتایج بر می آید این است که میزان درجه تناسب فرد-سازمان می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای نگرش سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Person-Organization Fit on Organizational Attitudes of University Faculties

چکیده [English]

The purpose of the present research is to study the impact of person-organization fit degree on organizational attitudes of university faculties in Shahid Bahonar University of Kerman. Using open and closed questionnaires a survey has been conducted to investigate the relationship between research variables. Out of 393 time university faculties in 1385, 205 faculties were selected as the research sample. Results indicate that the impact of person-organization fit variables on organizational attitudes of university faculties is statistically significant with 95% level of confidence and the degree of fit on job satisfaction and organization and commitment plays an important role in Universities; besides it is recognized that the P-O fit is an important variable within the universities to predict the organizational attitudes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Person-Organization Fit
  • Organizational Attitudes
  • job satisfaction
  • organizational commitment
  • University Faculties
مهدی ابزری  محمد اسماعیل انصاری  حسن صفرنیا  عباس عباسی بررسی تاثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه سال سوم (شماره 10), 63-88