مدل عملکرد صادراتی با رویکرد قابلیت‌های رقابتی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات استان‌های شمالی ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده

تقویت صادرات غیرنفتی از نگرانی‌های اصلی و راهبردی کشور است. یکی از بخش‌های سودآور با توجه به شرایط اقلیمی کشور، بخش کشاورزی است. با شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های کشاورزی، می‌توان برنامه‌ریزی بهتری برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی انجام داد. به همین منظور در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم این حوزه شامل: قابلیت‌های بنگاه، قابلیت‌های مدیریت، هدفگذاری صادراتی، استراتژی‌های آمیخته بازاریابی و عوامل محیطی (محیط خرد و کلان) طراحی شد. گردآوری داده‌ها از طریق یک پرسشنامه 33 سؤالی و بر مبنای پاسخ‌های مدیران عالی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات استان‌های شمالی ایران انجام شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در بازه قابل قبول قرار دارد. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم‌افزار SmartPLS نسخه 2.0 استفاده گردید. نتایج نشان داد، هدفگذاری صادراتی و استراتژی‌های آمیخته بازاریابی به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی بنگاه‌ها اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین قابلیت مدیریت به طور غیرمستقیم از طریق هدفگذاری صادراتی و قابلیت بنگاه و عامل محیطی خرد از طریق استراتژی‌های آمیخته بازاریابی بر عملکرد صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرکننده مرکبات شمال ایران به طور مثبت و معناداری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of export performance with the competitive capabilities approach of small and medium enterprises exporting citrus in the northern provinces of Iran

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Aghjani 1
  • Ramin Farzadfar 2
چکیده [English]

111


Strenthening non-oil export is a strategic concern of I.R. of Iran and the export of Iran’s citrus fruits can play an important role to this end. This paper aims to use the competitive capabilities approach for Iran’s


northern provinces citrus export. The model consists of key variables including: Firm capabilities, management capabilities, export targeting, marketing mix strategies and environment factors. Data was collected by a questionnaire which completed by top managers of citrus exporting SMEs of northern provinces. Results show that the export targeting and marketing mix strategy have positive and significant effect on the firm’s export performance. Also, the management capabilities and micro environment through marketing mix strategy indirectly have positive effect on the SMEs performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • small and medium enterprises
  • Competitive capability
  • export performance
  • citrus