تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند: بررسی نقش میانجی¬سازه¬های تاثیر، اعتماد و ترجیح برند

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- تحول، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
برند یک ابزار قدرتمند در تنظیم منابع جهت رسیدن به هدف‌های سازمان و بهعنوان یک ابزار برای ایجاد چالش‌های چندگانه شرکتها معرفی شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری برند می‌باشد. که در آن سازه‌های تاثیر، اعتماد و ترجیح به عنوان متغیرهای میانجی مطالعه شده است. جامعه آماری پژوهش مصرف کنندگان محصولات ایران خودرو در شهر اصفهان می‌باشند که پرسشنامه میان214 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقهای توزیع شد. در این پژوهش برای تحلیل فرضیه‌ها و بررسی برازش مدل پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که متغیر‌های میانجی مورد تایید قرار می‌گیرد، به عبارت دیگر یافته‌های این پژوهش، اهمیت نقش شخصیت برند بر تاثیر برند، ترجیح برند و اعتماد به برند را در پیش بینی وفاداری به برند را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Brand Personality on Brand Loyalty with Investigating the Mediator Role of Brand Affect, Brand Trust and Brand Preference: Case Study Iran Khodro Company

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaii DolatAbadi 1
  • Javad Khazaii Pool
  • Mojtaba Amani 2
چکیده [English]

Abstract


109


Brand is a powerful tool for achieving organizational goals and has been introduced as an instrument that creates multiple challenges for organizations.The aim of this study is to investigate the effect of brand personality on brand loyalty through mediating variables of brand trust, brand affect and brand performance. A questionnaire was distributed among 214 consumers of Iran khodro in the capital city of Isfahan province. The results of the study confirm the effect of brand personality on brand loyalty, however, the mediating variables of brand trust, brand preference and brand loyalty play an important role in this relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand personality
  • Brand loyalty
  • brand affect
  • brand trust and brand preference