هوش فرهنگی در تعامل با استراتژی های مدیریت تعارض

نویسندگان

1 استادیار- دانشگاه لرستان

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و استراتژی‌های مدیریت تعارض کارکنان دانشگاه لرستان(شامل 250 نفر) اجرا شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه هوش فرهنگی ویلیام و پرادو و پرسشنامه استراتژی‌های مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون میباشند. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام کار از نوع تحقیقات همبستگی است. جهت تعیین پایایی پرسشنامه‌های بکارگرفته شده آزمون آلفای کرونباخ گرفته شد و روایی آنها با استفاده از نرم افزارAMOS20 و انجام آزمون تحلیل عاملی تأییدی، تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش فرهنگی افراد مورد مطالعه در سطح پایینی میباشد و هوش فرهنگی با جنسیت، سن، سنوات خدمت، پست سازمانی و سطح تحصیلات افراد ارتباط معنادار ندارد. ولی بین هوش فرهنگی کارکنان و استراتژی‌های مدیریت تعارض آنها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و جز بعد انگیزشی تمام ابعاد هوش فرهنگی با دو استراتژی عدم مقابله و راه حل گرایی ارتباط معنادار مستقیم دارد. ابعاد رفتاری و شناختی هوش فرهنگی با استراتژی کنترل ارتباط معنادار مستقیم دارند در حالی که ابعاد انگیزشی و فراشناختی با این استراتژی رابطه معنادار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Intelligence in Interaction to Conflict Management Strategies

نویسندگان [English]

  • Reza Sepahvand 1
  • Fataneh Baharvand 2
  • Rezvan Beiyranvand 3
چکیده [English]

Abstract:
The present study tries to investigate the relationship between cultural intelligence and conflict management strategies on university employers in Lorestan (on about 250 persons). The necessary tools for gathering data are William and Pradoo Cultural Intelligence questionnaire and Conflict Management Strategies Putnam & Wilson questionnaire. The present study is an applied study and according to its method is a co-relational study. The reliability of these two questionnaires is determined through Cronbach’s Alpha test and their validity is verified with factorial analysis test through AMOS20 software. Besides, the SPSS18 software is used to analyze the data. The results show that the subjects’ cultural intelligence level was low. Furthermore, the results revealed that there is no significant relationship between cultural intelligence, gender, age, working years, organizational position, and educational degree. However, there is a significant positive relationship between these employers’ cultural intelligence and conflict management strategies; and in fact this positive relationship exists between all aspects of cultural intelligence except attitudinal aspect and the avoidance and problem-solving strategies. Besides, the results revealed that the behavioral and cognitive aspects of cultural intelligence are in significant positive relationship with control strategy while there is no significant relationship between attitudinal and meta-cognitive aspects and this strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultural intelligence- conflict management strategies