چگونگی تاثیر تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

خلاقیت برای بقا و موفقیت بلندمدت سازمان‌‌ها خصوصا در محیط‌‌هایی که در آن تغییرات سریع رخ می‌دهد و بسیار رقابتی است، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می باشد. اما برای بهره‌گیری از قوه خلاقیت بایستی زمینه و شرایط ظهور و ارتقای آن را فراهم کرد. از جمله عوامل زمینه‌ای موثر بر خلاقیت، تنوع منابع انسانی می‌‌باشد. هر چند محققین استدلال می‌کنند که تنوع منابع انسانی بر خلاقیت در سازمان تاثیر دارد، اما چالش اصلی در زمینه رابطه تنوع و خلاقیت، چگونگی تاثیر تنوع بر خلاقیت، است. لذا هدف این مقاله مشخص کردن چگونگی تاثیر تنوع بر خلاقیت با استفاده از روش فراتحلیل است که در این زمینه، 102 تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از فراتحلیل، نشان داد که خلاقیت از پیامد‌های تنوع بوده و تاثیر تنوع بر خلاقیت در قالب چهار دسته متغیرهای مستقل، تعدیل‌کننده، میانجی و وابسته نمود پیدا می‌کند. به این صورت که تنوع، از متغیرهای تعدیل‌کننده نظیر ماهیتِ وظایف، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، تعارض و مشارکت تاثیر می پذیرد و از طریق قرار دادن افراد در معرض منابع متفاوت، دسترسی به دامنه وسیعی از منابع و ترکیب منابع متفاوت، بر خلاقیت تاثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How human resources diversity influences creativity in (an) organization?

نویسنده [English]

  • Mansoor Sadeghi Mal Amiri
چکیده [English]

Abstract:

Creativity is an inevitable necessity for survival and long term success of organizations especially in rapidly changing environments. But the context and situations for emergence and development of creativity potentials should be provided to make use of it. Human resources diversity is one of main contextual factors influencing creativity. Although researchers argue that human resources diversity influences


creativity in organization, but the basic challenge in the context of diversity and creativity relationship is how diversity influences creativity. This article aims to specify how diversity influences creativity using meta-analysis method. 102 researches were studied in this study. The results of meta-analysis show that creativity is a consequence of diversity and the influence of diversity on creativity appears in four groups of variables ; independent variables, moderating variables, mediating variables, and dependent variables. Diversity is influenced by moderating variables such as tasks identity, leadership style, organizational culture, conflict, and participation and it influences creativity by exposing group members to different resources, access to a wide range of resources, and different resources combination

کلیدواژه‌ها [English]

  • diversity
  • creativity
  • leadership style
  • Organizational culture
  • different resources
  • wide resources
  • resources combination