تدوین مدلی برای اثربخشی استراتژی¬های بازاریابی رابطه¬مند در صنعت بانکداری ایران : مورد مطالعه بانک¬ کشاورزی تبریز

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

3 گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
طی دو دهه گذشته بازاریابی رابطه­مند یکی از حوزه­های مطرح برای انجام تحقیقات در زمینه بازاریابی بوده و در عمل نیز به عنوان هسته اصلی استراتژی­های بازاریابی نقش ایفا کرده است. هدف مقاله حاضر ارائه مدلی جهت ارزیابی اثربخشی استراتژی­های بازاریابی رابطه­مند در صنعت بانکداری ایران است. در این مدل، ابتدا تاثیر استراتژی­های بازاریابی رابطه­مند بر کیفیت رابطه و سپس تاثیر کیفیت رابطه بر پاسخ­های رفتاری و نگرشی مشتری بانک مورد آزمون قرار گرفته است. مشتریان بانک کشاورزی بعنوان جامعه آماری انتخاب شد و تعداد 417 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. فرضیه­های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل­سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که استراتژی­های توسعه ارتباطات، توسعه شایستگی کارکنان و سرمایه­گذاری در رابطه، بر ارتقا کیفیت رابطه بین بانک و مشتری تاثیرگذار می­باشند ولی، مدیریت تعارض تاثیری بر کیفیت رابطه ندارد. همچنین نتایج نشان داد که کیفیت رابطه بین بانک و مشتری بر وفاداری، تبلیغات دهان به دهان و سهم مشتری تاثیر مثبتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a model for the effectiveness of relationship marketing strategies in Iran’s banking industry: A study on the Tabriz Keshavarzi Bank

نویسندگان [English]

  • Samad Ali 1
  • Abdolhamid Ebrahimi 2
  • Alireza bafandeh Zendeh 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relationship marketing strategies
  • Relationship quality
  • Customer loyalty
  • customer share
  • word-of-mouth