شبکه استراتژیک و عملکرد کسب و کار: مطالعهای در صنعت نرم افزار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه در خصوص مفهوم شبکه استراتژیک و وجوه مختلف تاثیرگذاری آن در مسائل مرتبط با کسب و کار کمتر از سوی محققان داخلی مورد توجه واقع شده است. پژوهش حاضر می­کوشد تا ضمن مفهوم سازی شبکه استراتژیک در قالب روابط درون صنعت و روابط برون صنعت و در نظر گرفتن مشخصه­های تعدد، تنوع، تداوم و تراکم به عنوان ویژگی­های کلیدی روابط پدیدارشده در بستر شبکه، به مطالعه رابطه میان این سازه و عملکرد کسب و کار بپردازد. با توجه به اتکای پژوهش بر شواهد تجربی، داده­های مورد نیاز از 74 شرکت نرم افزاری ثبت شده در اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران گردآوری شده است و تحلیل­های آماری جهت شناسایی ابعاد گوناگون ارتباط میان شبکه استراتژیک و عملکرد به واسطه سنجش همبستگی و تحلیل رگرسیون در قالب هفت مدل مجزا صورت پذیرفته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد روابط درون صنعت و روابط برون صنعت در کلیت مفهومی خود نقش موثری بر بهبود عملکرد کسب و کار دارند. به علاوه، با تقویت ویژگی­های تعدد، تداوم و تراکم در روابط درون صنعت و نیز تقویت ویژگی تنوع در روابط برون صنعت می­توان نقش مثبت شبکه استراتژیک را بر عملکرد کسب و کار ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic network and business performance: A study in the software industry

نویسنده [English]

  • Seyed Hossein Jalali

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic network
  • Networking
  • business performance
  • software industry