بررسی عوامل موثر در نقش آفرینی توریسم درمانی و پویایی شناسی آن با استفاده از رویکرد پویایی های سیستمی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه یزد

2 کارشناسی ارشد. دانشکده مهندسی صنایع. دانشگاه علم وهنر

چکیده

امروزه صنعت گردشگری پزشکی به عنوان نوع خاصی از گردشگری به‌عنوان یکی از صنایع مهم جهان و یکی از درآمدزاترین صنعت‌ها بشمار می رود. توسعه توریسم درمانی علاوه بر درآمدزایی ابزار بسیار مناسبی برای توسعه کشور و انتقال دانش و تکنولوژی است. بر آن شده‌ایم تا علاوه بر معرفی توریسم و تاکید بر توریسم درمانی، عوامل تأثیرگذار بر قسمت تقاضای مدل یکپارچه، عرضه و تقاضای سانگ و همکارانش به‌عنوان عوامل مؤثر بر جذب گردشگر پزشکی مشخص گردد. و همچنین به بررسی تأثیر این عوامل بر توریسم درمانی با رویکرد دینامیکی و استفاده از تعاملات مرتبط و اثرگذار بر یکدیگر پرداخته شود. نتایج شبیه سازی مدل نشان می­دهد تاثیر این عوامل بر پیشرفت توریسم درمانی با تاخیر 6 ساله جواب می­باشد که این تاخیر نیز به سبب معرفی ایران به گردشگران خارجی می باشد. همچنین با بررسی سناریو­های مختلف نشان داده شد که چنانچه هر یک از این عوامل نادیده­گرفته شود بهبود صنعت گردشگری را به تاخیر می­اندازد. لذا توجه به تمام حلقه ها به طور همزمان میتوان ایران را در صنعت توریسم درمانی به شکوفایی برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling medical tourism in Iran using the system dynamic approach

نویسندگان [English]

  • Yahya Zare Mehrjerdi 1
  • Fahime Faregh 2
1
2
چکیده [English]

Medical tourism is one of the most important industries in the world, and it is considered as a unique revenue maker sector. In addition to the development of medical tourism revenues, it is well suited for the development and transfer of knowledge and technology related to the fields of work. In this article, we try to introduce medical tourism and identify an integrated model of factors that affects the demand, the supply and demand model of Sung et al. To examine the impacts of these factors on medical tourism, a system dynamic approach using related interactions and taking into consideration the impacts on each other is presented. The numerical results obtained from the proposed dynamical model, solved by the Vensim simulation software, shows that we would have a delay of six years to make the profit. This is a period of time that is necessary for introducing the country to the foreign medical tourism body. Our inspections of various scenarios indicate that if we ignore any of these factors, we will face with a delay in medical industrial development for the country. In the other words, by focusing on all proposed loops at the same time we can improve the countries medical tourism industry, in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical tourism
  • impact factors
  • dynamic system