مطالعه تجربه صنایع دفاعی در پایش و ارزیابی تعالی با رویکرد پژوهش در عمل

چکیده

صنایع دفاعی در سال های اخیر به طور گسترده ای به طراحی و اجرای برنامه های ارزیابی و پایش تعالی همت گمارده و با توجه به اهداف و فلسفه بکارگیری، مدل ارزیابی، شیوه های اجرا، دامنه وسیع صنایع شرکت کننده، شبکه انسانی اجرا کننده و دستاورهای حاصله، مهم ترین تجربه کشور در زمینه ارزیابی تعالی و جایزه کیفیت را رقم زده است.
در این پژوهش با بکارگیری استراتژی پژوهشی «پژوهش در عمل»، در سه دور نحوه طراحی و بکارگیری این رژیم بهبود سازمانی را مورد مطالعه قرار می دهیم.
برگزاری هر دور از جایزه بر اساس راهبردها و سیاست های مشخصی انجام پذیرفت که ریشه در مسأله هایی داشتند که در آن دور تشخیص داده شده و مورد تأکید ذی نفعان بود. بر همین اساس مدل تعالی و فرایند اجرایی دستخوش تغییرات تکاملی شدند و یافته های نظری و عملی متعددی را برای صنایع دفاعی رقم زدند. برخی از دستاورهای اجرای این برنامه ها در صنایع دفاعی عبارتند از: ایجاد گفتمان تعالی در صنایع دفاعی، شکل دهی به رقابت برای بهبود و تحول ، شتاب دهی به تغییر نگرش‌های مدیریتی، شتاب بخشی به تعریف و اجرای پروژه‌های بهبود با محوریت نگرش های جدید، نهادسازی برای حرکت بهبود و تعالی در وزارت دفاع، توسعه شبکه حرفه ای ارزیابان و متخصصان تعالی، ابزاری برای ایجاد همسویی و همگرایی، تشویق، قدردانی و تکریم حرکت به سوی تعالی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Excellence Assessment in Defence Industries: An Action Research study

چکیده [English]

This study intends to explain and document the nature and impact of excellence assessment in Iranian defence industries. This program, due to its vision, purpose, assessment model and procedures, scope of participant industries and its results, is a unique experience in Iranian industries.
An action research methodology is conducted to study the design and implementation of this organizational improvement regime in three cycles. There are five stages in each action research cycle.
Since strategies in each cycle are based on the problems diagnosed by the stakeholders, the excellence assessment model and procedures have evolved and some theoretical and practical findings have emerged. Results of the excellence assessment in defense Industries include: growth of excellence dialogue in defense industries, competition for improvement, management attitude change, better definition of improvement projects, forming of excellence institution in defense industries, professional assessors network development, strategic alignment , encouragement and commitment to excellence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence
  • Quality Award
  • Organizational Wisdom
  • Organization Development
  • Excellence Assessment and Monitoring
  • Action Research
  • change management
حمید رضا فرتوک زاده  جواد وزیری مطالعه تجربه صنایع دفاعی در پایش و ارزیابی تعالی با رویکرد پژوهش در عمل سال سوم (شماره 10), 107-143