نقش ابعاد سنتی و مجازی بانکها در بانکداری الکترونیکی آنها

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سنندج

چکیده

امروزه جهان در عصر فراتکنولوژیکی قرار دارد. جایی که بیشتر کسب و کارها به سمت الکترونیکی شدن درحرکتند. صنعت بانکداری یکی از پیشگامان در این عرصه می­باشد. در این راستا یکی از الزامات موفقیت بانک­ها، وجود اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل سنتی و مجازی بانکداری الکترونیکی در ایجاد اعتماد مشتریان به این نوع بانکداری است. ابعاد سنتی مورد بررسی در این پژوهش شامل اندازه و شهرت بانک و ابعاد مجازی مورد بررسی شامل ویژگی­های وب­سایت بانک (امنیت ادراک شده از وب­سایت، رعایت حریم شخصی، مفید بودن و سهولت استفاده) است. به منظور بررسی مدل ارائه شده در این پژوهش از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داده است که در نمونه مورد بررسی هیچ­گونه رابطه معناداری میان ویژگی­های سنتی بانکداری الکترونیکی و اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیکی وجود ندارد. این درحالی است که ویژگی­های وب­سایت بانک تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد اعتماد به بانکداری الکترونیکی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of traditional and virtual dimensions of banks in their e-banking

نویسندگان [English]

  • Abdolhadi Darziyan Azizi 1
  • Afshin Ghasemi 2
  • Sara Soleymani 3
1
2
3
چکیده [English]

Today, the world is in its ultra-technologic era that most of the businesses are moving towards being electronic. Banking industry is one of the pioneers in this arena. Accordingly, one of the banking success requirements is the customers’ trust towards the electronic banking. The aim of this study is to investigate the traditional and virtual dimensions of electronic banking to create trust in customers. The traditional dimensions in this study include the size and reputation of the bank and the virtual dimensions include the website features of the bank (received safety about the website, considering the privacy limits, usefulness, and the ease of using). In order to investigate the presented model in this research the structural equations have been applied. The obtained results have showed that there is not a significant relationship between the electronic banking traditional dimensions and the customers’ trust, while the website features have had positive significant effect on creating the trust towards the electronic banking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • electronic banking
  • virtual dimensions
  • traditional dimensions