چگونه عوامل مرتبط با تکنولوژی بر روش کسب آن تاثیر می‌گذارد؟

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه شریف

2 SKEMA Business School

3 Institute Nationale Polytechnique de Lorraine

چکیده

این تحقیق به مطالعه تاثیر عوامل مرتبط با تکنولوژی(دوره عمر، میزان عدم قطعیت و اهمیت استراتژیک) بر انتخاب روش مناسب کسب تکنولوژی؛ (تحقیق و توسعه درونی، همکاری و خرید) می‌پردازد. با استفاده از تئوری‌‌های سازمان و ادبیات مربوط سیزده فرضیه معرفی شده و با استفاده از روش آنالیز واریانس و کای مربع آزموده شدند. براساس این مطالعه که در میان 62 سازمان تکنولوژی-محور ایرانی و برای بیش از80 تکنولوژی انجام شد، نتایج زیر بدست آمد: دو عامل دوره عمر تکنولوژی و عدم قطعیت فنی تکنولوژی بر تمایل سازمان‌‌ها به کسب تکنولوژی از طریق تحقیق و توسعه داخلی تاثیر منفی دارند. دو عامل موثر بر کسب تکنولوژی از راه همکاری اندازه عدم قطعیت فنی و تجاری تکنولوژی می‌باشند که به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر این روش می‌باشند. دو عامل دوره عمر و اندازه عدم قطعیت فنی تکنولوژی دارای اثر مثبت بر کسب تکنولوژی از طریق خرید می‌باشند. نویسندگان همچنین مدلی را پیشنهاد می‌کنند که در آن روش مناسب کسب تکنولوژی بر اساس دو عامل اندازه عدم قطعیت فنی و تجاری تکنولوژی تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determinants of technology sourcing modes in Iranian hi- tech companies

نویسندگان [English]

  • Azita Karami Poor 1
  • Dominique Jolly 2
  • Vincent Boly 3
1
2
3
چکیده [English]

This research aimed to investigate the determinants of technology sourcing modes (TSMs). Based on a conceptual framework, three group of modes were determined; namely, internal development, cooperation and acquisition. The literature review explored factors affecting different modes of technology sourcing while categorizing them into three categories; namely, Technology-related, Firm-specific and environmental factors. Amongst numerous factors supposed to influence TSMs, three of the most referred factors in technology- related factors were selected. A list consisting ofThirteen hypotheses were proposed, argued and tested in Iranian high-tech firms. The study was confined to four technology intensive industry including; telecommunications and microelectronics, Information technologies, nanotechnologies and biotechnologies. The results of hypothesis testing and regression model determine factors affecting of TSMs. Our findings showed negative effect of stage of technology life cycle and degree of technical uncertainty, on propensity to internal development. Moreover, our study revealed the positive effect of degree of technical uncertainty and negative effect of degree of commercial uncertainty on propensity to cooperate. Our results show that propensity to acquire is positively affected by the stage of technology life cycle and degree of technical uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Sourcing Modes
  • Technology Life Cycle
  • Technical and Commercial Uncertainty