نوسازی استراتژیک، اجرای نوسازی‌های موازی و نقش اهرمی ساختار سازمانی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری / دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد / دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی فرایند نوسازی استراتژیک و تکمیل یک مدل فرایندی است. این پژوهش، با مطالعه‌ی ادبیات حوزه‌ی مدیریت تغییر، و موارد اجرای موفق نوسازی استراتژیک در یک سازمان، گامی در راستای توسعه‌ی مدل‌های فرایندی موجود برداشته است. به این منظور، یک سازمان موفق ایرانی انتخاب شد تا نوسازی‌های رخ داده در آن با استفاده از روش موردکاوی عمیقا بررسی شود. نتایج حاصل پیشنهاد می‌کند که برای موفقیت در فرایند اجرای نوسازی استراتژیک در حوزه‌ی کسب‌و‌کار، نوسازی‌های موازی در ساختار، سیستم‌ها، و دانش سازمانی، می‌بایست به صورت متوالی اتفاق بیفتند. به عبارت دیگر، موفقیت در نوسازی سیستم کسب‌و‌کار نیازمند نوسازی در ساختار و سیستم‌های سازمانی است. این نوسازی‌های موازی که دارای فرایندی مشابه فرایند نوسازی اصلی هستند، ممکن است از مرحله‌ی تفسیر نوسازی در حوزه‌ی کسب‌و‌کار - برای نوسازی‌های برنامه‌ریزی‌شده - یا از مرحله‌ی پیاده‌سازی - برای نوسازی‌های برنامه‌ریزی نشده - فعال شوند. در میان عناصر اصلی سازمانی، نوسازی ساختار، نقش اهرم تسهیل‌کننده‌ی اجرای نوسازی در مشخصه‌های مختلف سازمان را در طول زمان ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic renewal, parallel renewals implementation, and leveraging role of organizational structure

نویسندگان [English]

  • Simineh Aghajaniyan 1
  • Ali Naghi Mashayakhi 2
چکیده [English]

This research studies the process of strategic renewal and completes an extant process model. It has taken a pace forward to develop a process model through assessing extant process models and reviewing change management literature besides investigating some cases of successful renewals. For this purpose, a successful Iranian organization has been selected to be examined deeply through an embedded single case study. Our findings suggest that to be successful in the process of strategic renewal implementation in business domain, parallel renewals in structure, processes, and knowledge should occur consequently. In other words, successful implementation of strategic renewal in business systems requires some renewals in organizational systems. Having a process similar in steps with the target’s one, these renewals may be triggered either from the interpretation part of the target renewal for planned renewals or from the integration part for the unplanned ones. Among key elements of an organization, structure works as a leverage to facilitate implementation of renewals in different characteristics during the time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic renewal
  • process perspective
  • simultaneous changes
  • organizational structure