مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه: صنعت فرش ماشینی ایران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پیچیدگی و عدم قطعیت محیط، از ویژگیهایی است که بنگاه‌های کسب و کار با آن روبرو هستند. این عدم قطعیت، تأثیر عمیقی بر فعالیت‌های شرکت‌ها، به‌ویژه زنجیره تأمین آنها دارد. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با اضافه شدن مفهوم پایداری به آن گسترده‌تر شده است. پایداری به یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی اشاره دارد. هدف این تحقیق ارائه مدلی جهت اندازه‌گیری پایداری زنجیره تامین بود که با استفاده از تکنیک دلفی مدل نهایی شکل گرفت. سپس، مدل ارائه شده با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین ابعاد پایداری، بعد اقتصادی مهم‌ترین و بعد زیست محیطی کم‌اهمیت‌ترین ابعاد بودند. در بعد اقتصادی، میزان سود، در بعد اجتماعی، ارتباطات و در بعد زیست محیطی، میزان ضایعات جامد ایجاد شده، مهمترین شاخص‌ها بودند. در نهایت چارچوب اندازه‌گیری پایداری، همراه با وزن هر بعد و شاخص ارائه گردید. این یافته ها می‌تواند شرکت‌های فرش ماشینی را در تدوین و ارائه گزارشات پایداری یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for measuring sustainability of supply chain, case study: mechain made carpet industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Laaya Olfat 1
  • Esmaeiil Mazrooii Nasr Abadi 2
چکیده [English]

Today, firms are in global environment that has complexity and uncertainty. This uncertainty have a profound impact on company's operations, particularly on company's supply chain. The concept of supply chain management is broader with added sustainability. Sustainability is a proper balance between economic development, environmental monitoring and social property. Research has shown that sustainability reporting can lead to increased market share and profitability of the company. In this study, 3dimension were considered as the main dimensions of sustainability. Reviewing methods of measuring sustainability, modify them and use the Delphi technique, 24 indicators were introduced as main indicators of sustainability in the supply chain carpet. 10 indicators were presented in the area of environment and 7 indicators to each of the social and economic dimensions. Factor analysis was used to confirm the model. Then, group analytical hierarchy process is used to determining the impact of dimension and indicators. Between the dimensions, economic dimension was the most important and environmental dimension was the least important dimension. Finally, the sustainability measurement framework along with the weight of the index is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • sustainable supply chain
  • mechin made carpet
  • AHP