تأثیر سرمایه روانشناختی مثبت مدیران بر بهبود عملکرد کارکنان: مطالعهای در شرکت بیمه ملت شهر تهران

نویسندگان

1 مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانش‌ آموخته کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مدیریت سنتی بر نقش سرمایه انسانی، مالی، اقتصادی و اجتماعی در سازمانها توجه فراوانی شده، اما در نظریههای مدیریت سازمانی نوین، توجه محققان سازمانی غالبا به توانمندیها و صفات مثبت افراد و اهمیت آنها معطوف گردیدهاست. در جهان رو به تحول و توسعه ی امروزی، داشتن دانش و تکنولوژی های پیشرفته، مهارت ها و تجربه های شغلی و تعاملات اجتماعی مدیریت نیروی انسانی، الزاما به موفقیت سازمان ها منجر نمی شوند و به عبارتی سازمان ها به عواملی نیاز دارند که به عنوان مزیت رقابتی آنها محسوب گردد. درتحقیقات سالهای اخیر یکی از شاخصهای مزیت رقابتی در سازمانها، صفات مثبت کارکنان بوده و بیانگر ضرورت وجود سرمایه جدیدی به نام سرمایه روانشناختی میباشد. این پژوهش از جهت هدف بنیادی بوده و در آن تلاش گردیده سرمایه روان‌شناختی مدیران و ارتباط آن را با عملکرد و مشارکت کارکنان بررسی و تاثیر آن بر ارتقای سرمایه روان‌شناختی کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهد. به این منظور شرکت بیمه ملت به عنوان جامعه آماری تعیین گردید و میان 160 نفر از کارکنان و مدیران این شرکت که به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تحلیل های آماری یافته‌های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داده است که سرمایه روانشناختی مثبت مدیران به مشارکت کارکنان منجر و موجب بهبود عملکرد آنان می‌گردد. ضمن آنکه این تاثیر به ارتقای کیفیت سرمایه روان‌شناختی کارکنان منتهی و باعث ایجاد ارزش افزوده در عملکرد کارکنان می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of positive psychological capital of managers to improve employee performance (case study: Mellat insurance company in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Heshmat Khalife Soltani 1
  • Farzaneh Valii 2
  • Saeed Sehat 3
1
2
3
چکیده [English]

There had been greatly attention to the role of human, financial, economical and social capitals in traditional management theories. But in modern management theories, organizational researchers often trend to employee’s capabilities and positive traits and its importance as comparative advantage. In modern world neither change and development, knowledge and technology, skills and experiences, nor social interaction of human resources, lead to succeed but in modern and successful organization, researchers have presented that positive attributes like positive psychological capital as the most important competitive advantages. This article has attempted to examine positive psychological capital and relationship with performance management and employees engagement. For this purpose, 160 Mellat insurance company employees and managers were selected randomly as sample. the findings of the statistical analysis using structural equation modeling have shown that positive psychological capital of managers led to the engagement of employees and can be improved their performance as a result. While the impact of positive psychological capital leads to improvement of the psychological capital quality and caused the employee added value function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers Positive Psychological Capital
  • Employee Engagement
  • Organizational performance