تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیمهای کاری در سطح واحد

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

شواهد فراوانی از موفقیتهای چشم‌گیر کار تیمی،درجوامع مختلف، وجود دارد. بسیاری از سازمان‌ها نیز به پیروی از این تجارب، اقدام به انجام فعالیت‌هایی در راستای تشکیل تیم‌های کاری نموده‌اند. هدف این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اثربخشی تیم‌های کاری در سطح واحد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بوده که در پروژه‌های عمرانی این شرکت فعالیت می‌کنند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی_طبقه‌ای، تعداد صد و هشتاد و پنج نفراز آنها انتخاب شدندو داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه، گرد‌آوری شد. با توجه به مدل مفهومی پژوهش و حجم نمونه آماری،برای سنجش مدل وآزمون فرضیه ها از نرم‌افزار Smart PLS، استفاده گردید.یافته های پژوهش نشان می‌دهد،بهبوداثربخشی تیم‌های کاری،مستلزم توجه به مولفه‌های استقلال عمل،وابستگی درون تیمی، طراحی شغل، ویژگیهای ساختاری تیم، انسجام تیمی و فرایندهای درون تیمی است. روابط میان مولفه‌های مذکور نیز در بخش تحلیل آماری و آزمون مدل تحقیق نشان داده‌شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring team factors affecting on team effectiveness

نویسندگان [English]

  • Akram Hadi Zadeh Moghaddam 1
  • Gholam Ali Tabarsa 1
  • Mohammad Reza Hamidi Zadeh 2
  • Maryam Tehrani 3
چکیده [English]

There are various signs showing the success of teamwork. Most of organizations have followed this experience and have tried to establish work teams. The purpose of this research is to explain the team factors affecting on the effectiveness of team work. With regards to the purposes and the essence of the subject this research is a kind of descriptive correlation and casual-comperative research. The statistical society of the research consisted of the employees of Iran Water resource Management Company, working in the reconstructive projects of the company. A total of 185 employees were asked as the research statistical sample by taking classified random sampling method.
The research data was gathered by taking the questionnaire, after the investigation of the validity and stability of it. According to the conceptual model and the extent of the statistical sample, Smart PLS softwere was taken to test the model and the research hypothesis. The result showed that in order to reach to the effectiveness of work teams, there should be attention to some team-level componens, such as team autonomy, intra-team dependency, team job design, the chatracteristics of team structures, team cohesiveness and intra-team processes. The relationship between the components was explained in the statistical analysis and testing the model part of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team work
  • Team effectiveness
  • Public organization
  • team components
  • Structural equation modeling