الگویی برای تدوین و اجرای برنامه های اصلاح و بهبود نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استاد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی و استادیار دانشگاه پیام نور،ایران

چکیده

اصلاح و بهبود نظام اداری در کشورهای در حال توسعه که اغلب از یک بوروکراسی تقلیدی و نامناسب برخوردارند، مساله ای حایز اهمیت است. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران که دولت ، اهرم اصلی توسعه و نیروی محرکه آن است، اهمیتی افزونتر می یابد. اکنون با گذشت بیش از یک قرن از ورود اندیشه ها و ابزارهای مدرن در حوزه ی اداره امور عمومی به کشورو تلاش های بسیار در جهت اصلاح و بهبود نظام اداری، به نظر می رسد این برنامه ها با موفقیت زیادی همراه نبوده و حرکتی جدی به سمت بهبود نظام اداری مشاهده نشده است. هدف این مقاله، ساختن چارچوبی نظری برای آزمون وارزیابی برنامه های اصلاح و بهبودنظام اداری ایران است. از این رو، پس از طراحی الگوی نظری، از روش دلفی به منظورکسب نظر صاحبنظران ورسیدن به یک اجماع نسبی، استفاده شد و الگوی اولیه توسعه یافت.در نهایت، الگوی خلق شده، که دربرگیرنده ابعاد، مولفه ها و شاخص های مرتبط است، جهت آزمون وارزیابی برنامه های اصلاح وبهبود اداری، پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for designing and implementing administrative reform plans In Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Abolhasan Faghihi 1
  • Seyed Abbas Kazemi Bigdeli 2
1
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative reform
  • developing societies
  • reform programs
  • Delphi method