عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها

چکیده

منابع انسانی در دنیای امروز، بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی می‌شود و انسان بیش از هر زمان دیگری در نظریه سازمان اهمیت یافته‌است. نیروی انسانی به همان اندازه که می‌تواند سازمانها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد. در این مقاله تلاش می‌شود ضمن بررسی رفتارهای ضدشهروندی، اثرات عامل زمینه‌ای استرس، عوامل سازمانی بی‌عدالتی و فرهنگ و عامل شخصیت بر آن بررسی شود. هرچه اعضای یک سازمان رفتارهای ضدشهروندی بیشتری از خود نشان دهند، عملکرد سازمان بیشترتحت الشعاع قرار گرفته و تصویر بیرونی آن آسیب می‌بیند. جالب آنکه نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از بین عوامل مورد بررسی، بی‌عدالتی بیشترین تاثیر را بر بروز رفتارهای ضدشهروندی در سازمان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Antecedents of Anti-Citizenship Behaviors in Organizations

چکیده [English]

Although human resources could be regarded as the best competitive advantage of some organizations today and human beings are now more important than ever, they could sometimes be the main obstacle against organizations. This paper tends to study anti-citizenship behavior (ACB) and examine stress as a contextual factor, injustice and culture as organizational factors and personality as an individual factor affecting ACB. The more ACBs the employees show, the more organization's performance is affected and its image is deteriorated. A total of 243 employees of a private institution filled out a questionnaire in order to test the proposed research model. Results show that among the above mentioned factors injustice has the most effect on ACB

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-Citizenship Behaviors
  • Citizenship Behaviors
  • Stress
  • Injustice
  • Culture
  • personality
آرین قلی‌پور علی‌اصغر پورعزت مجید سعیدی‌نژاد (1386) عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمانها سال دوم (شماره 8) Arian Gholipour Aliasghar Pourezzat Majid Saidinejad (2008) Antecedents of Anti-Citizenship Behaviors in Organizations volume 2 (Number 8)