از نظریه دانش (معرفت شناسی) تا مدیریت دانش: ارائه مدل مفهومی تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی

نویسندگان

عضو گروه مدیریت فنآوری اطلاعات دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:مسأله این تحقیق تبیین چگونگی تأثیرپذیری رشته مدیریت­دانش از تئوری­دانش (یا معرفت­شناسی) و ترسیم خط سیر این تأثیرپذیری است. هدف اولیه از طرح این مسأله، ارائه یک مدل مفهومی از تأثیرات تئوری­دانش بر مدیریت­دانش و بیان قضایا و احکامی است که خط سیر تأثیر را نشان می­دهد. برای حل این مسأله و رسیدن به هدف تحقیق، ادبیات مرتبط با مبانی معرفت­شناسیِ مدیریت­دانشِ موجود مرور شد. با بررسی دقیق مباحث مطرح شده در رابطه با تعریف دانش، طبقه­بندی و نحوه تحقق آن، رابطه مستقیم بین معرفت­شناسی و مدیریت­دانش محرز گردید. با بررسی پارادایم­های موجود در مدیریت­دانش و رشته­های مرتبط با آن، رابطه غیر مستقیم معرفت­شناسی با مدیریت­دانش از طریق پارادایم­ها و نظریه­های مستقر در سایر علوم مرتبط نیز بدست آمد. این روابط کشف شده به صورت 14 قضیه بسیط مطرح و سپس در قالب یک مدل مفهومی ارائه گردید. از ترکیب این قضایاشش قضیه ترکیبی بدست آمد که مسأله تحقیق را تبیین می­کند. در نهایت کلیه قضایا در قالب یک قضیه تجمیع شد و در به صورت یک نظریه مقدماتی پیرامون خط سیر تأثیرپذیری مدیریت دانش از معرفت شناسی ارائه گردید. از این مدل می­توان برای بازخوانی و بازسازی نظریه­های مدیریت­دانش و بسط و گسترش این رشته بر مبنای معرفت شناسی­های رقیب استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Theory of Knowledge (Epistemology) to Knowledge Management: Proposing a Conceptual Model for Effecting Knowledge Management from Epistemology

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Neemati Shams Abad
  • Mohammad Mousa Khani
  • Amir Maniyan
چکیده [English]

 
Abstract: The main goal of this article is to explain how the field of Knowledge Management is affected by The Theory of Knowledge (or Epistemology). Moreover, it proposes the rout of this effectiveness. The initial purpose of this statement is to propose a conceptual model showing the effects of the Knowledge Theory on Knowledge Management and expressing the theorems and rules showing this rout of effectiveness. First of all, for achieving the goal of this article, the literature relating to the foundation of Epistemology is reviewed. By a careful review related to knowledge definition, its categorization and its legalization approach, the direct relation between Epistemology and Knowledge Management is cleared. By reviewing the existing paradigms in Knowledge Management and its related fields, the indirect relationship between Epistemology and Knowledge Management is defined. This relation is determined by paradigms and theories embedded in other related disciplines. These extracted relations are discussed in the form of fourteen extensive theorems and then proposed in a conceptual model. Then, six composed theorems are extracted by combining these fourteen theorems. These six theorems can explain the problem statement. Finally, all theorems are integrated in one main theorem. The final theory is proposed in the form of an initial theory expressing the rout of effectiveness of the Knowledge Management from Epistemology. This model can be used for reviewing and reconstructing Knowledge Management theories and extending this field based on other competitive Epistemologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Theory of Knowledge
  • Epistemology
  • Philosophical Foundations
  • Theorizing
  • Conceptual Model