زیباشناسی سازمانی به مثابه یک فرم

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از روش‌شناسی گئورگ زیمل، جامعه شناس آلمانی، در تبیین شیوه‌های معنادار ساختن جهان، به دو شیوه متمایز در مطالعات سازمانی پرداخته شود. زیمل بر این نکته تأکید می‌کند که فرم‌ها، تنها ابزار مواجهه ما با جهان هستند و ما تنها به وساطت فرم هاست که می‌توانیم ماده خام کیهان را معنادار سازیم. در این مقاله، زیباشناسی سازمانی به عنوان یک فرم در قیاس با فرم آشنا و غالب بر مطالعات سازمانی- یعنی فرم علمی- مورد بررسی قرار گرفته تا بنیان‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی آن معرفی شود. زیباشناسی به عنوان فرمی که معیار حقیقت در آن نه صدق با عین، بل انسجام درونی عبارت‌هاست، در این مقاله به منزله نوعی جهان بینی معرفی شده که بر سوژه‌گی پسازبانی و حضور اقماری سوژه‌ها پس از عبارت‌ها، مبتنی است. در ادامه، تقابل فرم زیباشناختی و فرم علمی در قالب تقابل نشانه‌شناسی و هرمنوتیک پی گرفته شده و در نهایت، امکانات زیباشناسی در حوزه اخلاق سازمانی و رفع تفارق، معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational aestgetucs as a form

نویسنده [English]

  • Mostafa Fani
چکیده [English]

Abstract: Using Simmel’s conception about the form and the way we make the world meaningful, in this article I discuss organizational aesthetics as a form in organization theory. Simmel believes that forms are our only tool to confront with the world and we can make sense of the world just through the mediating role of forms. In this article, I discuss the philosophical and methodological foundations of organizational aesthetics through the comparison of it with the dominant positivist perspective in organization theory. Organizational aesthetics as a form that its theory of truth is internal consistency of phrases is introduced in this article as a world view, which is based on post-linguistic subjectivity. Then, I argue the contrast of aesthetics and positivism in organization theory as the insurmountable gap between semiotics and hermeneutics. And finally, I will end with discussing the organizational aesthetics’ potential to alleviate ceifferend in organization and its ethical consequences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form
  • Simmel
  • Lyotard
  • Semiotics
  • Hermeneutics
  • Foucault