ویژگیهای حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و محتوای اطلاعاتی سود در صورت وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380می-باشد. برای آزمون فرضیه¬ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقیPGLS) ) استفاده شده است.یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد رابطه مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود در شرکتهای با انگیزه مدیریت سود بالا قویتر از شرکتهای با انگیزه مدیریت سود پایین می¬باشد. همچنین از نظر سهامداران سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) تاثیری در بهبود محتوای اطلاعاتی سود چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود بالا و چه در زمان وجود انگیزه مدیریت سود پایین ندارند. لذا، به منظور حمایت از حقوق سهامداران اقلیت، افزایش قابلیت اتکای سود و کمک به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصویب آیین نامه راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاکمیت شرکتی، در اولویت کاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studding the Relationship between Corporate Governance attributes and the Information Content of Accounting Earnings: The Role of Earnings Management

چکیده [English]

The objective of this study is to examine the relationship between corporate governance attributes (ownership concentration, institutional ownership, CEO dominance, duality, board size, board independence, debt reliance and CEO tenure) and the information content of earnings in the presence of earnings management in Tehran Stock Exchange listed corporations during 1380-1386. Hypotheses were tested utilizing Linear Multi Regression by Pooled Generalized Least Squares(PGLS)model. Results show that the relationship between institutional ownership and board independence with the information content of earnings is stronger in corporations with high incentive to manage earnings. Also, in shareholders’ opinion, other corporate governance attributes(ownership concentration, CEO dominance, duality, board size, debt reliance and CEO tenure) have no effect on improving the information content of earnings neither in the presence of high incentive to manage earnings nor in the presence of low incentive to manage earnings. Therefore, with regard to the results of research on corporate governance, in order to protect the rights of minority shareholders, increase earnings reliability and support the stock market expansion, approval of corporate governance act should be high priority for Securities and Exchange High Council.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance attributes
  • The information content of earnings
  • Earnings Management
  • Tehran Stock Exchange(TSE)