الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران

چکیده

طی چند دهه اخیر، موضوعات تحول، نوآوری و کارآفرینی توجه زیادی را در بخش دولتی به خود جلب کرده است. با اینکه اصطلاح کارآفرینی عمدتاً در ارتباط با بخش خصوصی بکار رفته است، اما اکنون در ادبیات مدیریت بخش دولتی به وفور دیده می‌شود و مباحث زیادی در خصوص وجود، ماهیت و کاربرد کارآفرینی در بخش دولتی شکل گرفته است، بطوریکه به عنوان راهکاری برای مرتفع ساختن مشکلات مزمن خدمات اداری و دولتی مطرح شده است. مطالعه حاضر کاربرد کارآفرینی را در سازمانهای بخش دولتی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. بدین منظور وضعیت کارآفرینی در ادارات مرکزی سازمانهای خدماتی دولتی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، بر اساس مدل مکنزی و مدل ریچارد دفت، عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون سازمانی تعیین شد و نقش و تاثیر آنها در وضعیت کارآفرینی سازمانهای مورد مطالعه، بررسی شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد سازمانهای مورد مطالعه از وضعیت کارآفرینانه مطلوبی برخوردار نیستند و به منظور استقرار کارآفرینی در سازمانهای دولتی ایران بایستی عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی از رفتارها و فعالیتهای کارآفرینانه حمایت کرده و بسترهای لازم را فراهم آورند. این پژوهش با شناسایی نارسایی‌های موجود در این زمینه و ارائه پیشنهادهایی برای پرورش و توسعه کارآفرینی سازمانی، تا حدی مسیر حرکت به سمت استقرار کارآفرینی دولتی را روشن می‌کند. در این رابطه و براساس نتایج پژوهش حاضر، چارچوبی در زمینه نحوه تاثیرگذاری عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Organizational Entrepreneurship Framework for Iran's Public Sector

چکیده [English]

In recent decades, the subjects of transformation, innovation, and entrepreneurship have attracted considerable attention in managing public sector organizations. While the term "entrepreneurship" originally has been applied in private sector debates, it can be seen in public administration literature as well. We study the condition of entrepreneurship in several Iranian public organizations using McKeinsy and Daft internal and external factors as a conceptual framework. Findings show that these organizations do not have a desirable entrepreneurial posture and for developing this posture, internal and external organizational factors should provide the necessary conditions and support entrepreneurial behavior and activities in public organizations. Based on the findings, a framework is provided to help public sector organizations in developing and establishing organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Public Entrepreneurship
  • Public Sector
زنده‌یاد اصغر حق‌شناس زنده‌یاد مهدی جمشیدیان علی شائمی آرش شاهین مهدی یزدان‌شناس (1386) الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران دوره 2 (شماره 8), 31-73 Asghar Haghshenas Mehdi Jamshidian Ali Shaemi Arash Shahin Mehdi Yazdanshenas (2008) An Organizational Entrepreneurship Framework for Iran's Public Sector volume 2 (Number 8), 31-73