تاثیر آموزش رفتارهای رهبری اصیل به مدیران بر افزایش سرمایه روان-شناختی کارکنان(مورد مطالعه شرکت پتروشیمی تهران)

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دکترای، روانشناسی سازمانی، رئیس سنجش و عملکرد سازمان پتروشیمی تهران

2 دکترای روانشناسی. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترا ی مدیریت آموزشی

چکیده

پژوهش­های اندکی وجود دارد که به طور آزمایشی به بررسی مداخلات توسعه رفتارها و مهارتهای رهبری و تاثیرات آن بر روی کارکنان پرداخته باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش رفتارهای مثبت رهبری بر سرمایه روان­شناختی کارکنان بود. جامعه مورد بررسی 110 نفر از مدیران میانی در دو شرکت پتروشیمی بودند که از این بین 42 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها دو پرسشنامه رهبری اصیل وولمبوا و همکاران (2008) و سرمایه روان­شناختی لوتانز و همکاران (2007) به شکل پیش آزمون- پس آزمون استفاده شد. در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شده­است، که طی آن آزمودنی­ها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند همچنین، به منظور بررسی تاثیر مداخلات آموزشی مدیران نیز 2 تا 3 نفر از کارکنان زیر مجموعه آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و سپس یک پیش­آزمون از گروه­های آزمایش و گواه به عمل آمد. بعد از آن به مدت 3 روز (20 ساعت آموزش) مداخلات آموزشی مربوط به رفتارهای اصیل رهبری بر روی آنها اجرا گردید و پس از 5 ماه نیز یک پس آزمون از گروه­های آزمایش و گواه به عمل آمد. در این پژوهش آزمون تحلیل آنوا آشکار ساخت که آموزش رفتارهای مثبت رهبری باعث افزایش سرمایه روان­شناختی کارکنان و مولفه­های آن (خودکارآمدی، امیدواری، خوش­بینی و تاب آوری) می­شود. نتایج نشان می­دهد نه تنها می­توان رفتارها و مهارت­های رهبری اصیل را در مدیران توسعه داد، بلکه روی کارکنان نیز تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of authentic leadership training of managers on employees psychological capital: An experimental study in a Petrochemical Company

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghane Niya 1
  • Nasrin Arshadi 2
  • Kiyoumars Bashlide 2
  • Mohammad Farvahar 3
چکیده [English]

Abstract: What are the effects of leadership training on managers behavior and skills and how it influences employees behavior. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of authentic leadership behaviors training of managers on employees psychological capital. The participants were 42 middle managers of Tehran’s Petrochemical Company(NIPC) who were randomly selected and  divided in two experimental and control groups (each 21 employees). The research design was classic and had pre and posttest for both groups. A three days leadership training (20 hours) was conducted for experimental group. Data was gathered by two questionnaires of authentic leadership (walumbwa et al, 2008) and psychological capital (Lutans et al, 2008). Data analysis with ANOVA indicated that the training of authentic leadership behaviors of managers increases employees’ psychological capital components (Self-Efficacy, Optimism, Resilience and Hope).Result also shows that the development of positive behavior and skills of managers had increased the positive behavior of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive leadership
  • leadership training
  • Authentic leadership
  • Psychological capital
فروهر، محمد (1390) ظهور مثبت گرایی در کار. ماهنامه تدبیر. 34 (252) 35- 38 
فروهر،محمد؛ احسان ملکی،شیوا؛ روزبهانی،رحیم وشاه محمدی،ندا (1392). مدیریت سرمایه روان­شناختی سازمان: رویکردی نوین به خلق مزیت رقابتی. دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین. گرگان .شهریور 1392. 
 لوتانز، فرد؛ آوولی. بروس جی، و یوسف. کارولین. ام. (1392). سرمایه روانشناختی سازمان. تحولی در مزیت رقابتی سرمایه انسانی. ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و محمد فروهر، تهران. انتشارات آییژ.
لوئیس، سارا (2011). روان­شناسی مثبت­گرا درکار: خلق سازمان الهام بخش با استفاده از رهبری مثبت گرا و توانمندکاوی. ترجمه محمد فروهر، عبدالرسول جمشیدیان و مریم قانع نیا. تهران. انتشارات پتروشیمی.
 
Avey. James B.  Richmond. F. Lynn,&Nixon.Don R. (2012). Leader Positivity and Follower Creativity: An Experimental Analysis. The Journal of Creative Behavior. 64(2) 99-118
Avey. James B. Avolio. Bruce J. &Luthans Fred (2009).Experimentally Analyzing the Process and Impact of Leader Positivity on Follower Positivity and Performance.Leadership Quarterly. cba.unl.edu/research/articles/1349/download.pdf‎.
Avolio Bruce, Walumbwa Fred & Weber Todd J. (2009). Leadership: Current Theories, Research, and Future Directions. http://digitalcommons.unl.edu/managementfacpub/37
Chan, A. (2005). Authentic leadership measurement and development: Challenges and suggestions. In W. Gardner, B. Avolio& F. Walumbwa (Eds.), Authentic leadership theory and practice: Origins, effects, and development (Vol. 3, pp.227–250). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
Chen Chin-Chun (2010). The Mediating Effect of Employees' Experience of Inclusion and the Moderating Effect of Individual Work Values on the Relationship of Authentic Leadership Style and Organizational Commitment. (Doctoral Dissertation) ,San Diego alien international university.
Donaldson Stewart I. and DollwetMaren (2013). Taming the Waves and Wild Horses of Positive Organizational Psychology.Bakker A B. Advances in Positive Organizational Psychology.Zoe Sanders pub.
Donaldson, S., Ko, .Ia. (2010). Positive organizational psychology, behavior, and scholarship :a review of the emerging literature and evidence base. The Journal of Positive Psychology.5(3)1770191
Eigel, K. M., &Kuhnert, K. W. (2005).Authentic development: Leadership development level and executive effectiveness. In: W. L. Gardner, B. J. Avolio& F. O. Walumbwa (Eds), Authentic leadership theory and practice: Origins, effects and development. Oxford, UK:Elsevier Science.
Gardner, W., Avolio, B., Luthans, F., May, D., &Walumbwa, F. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development.The Leadership Quarterly, 16, 343-372.
Gentry,William A. EckertRegina H. Munusamy1Vijayan P. StawiskiSarah A. (2014). The Needs of Participants in Leadership Development Programs: A Qualitative and Quantitative Cross-Country Investigation. ournal of Leadership &Organizational Studies,. 21(1) 83  –101
, and Jacob L. MartinGordon .Jonn (2009).The No Complaining Rule Positive Ways to Deal with Negativity at Work.wiley. PUB.
Hies, R., Morgeson, F. P., &Nahrgang, J. D. (2005). Authentic leadership and eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. Leadership Quarterly, 16, 373-394.
Hodges. Timothy D. (2010).An experimental study of the impact of psychological capital on performance engagement and the contagion effect.(Doctoral Dissertations),University of Nebraska - Lincoln Year .
Implications for Theory, Research, and Practice.Journal of Administrative Sciences / Revue Canadians des
Jensen, Susan M.; Luthans, Fred(2006).Relationship between Entrepreneurs' Psychological Capital and Their Authentic Leadership.Journal of Managerial Issues;18 (2) 254-273.
Kernis, M. H. (2003). Toward a conceptualization of optimal self-esteem.Psychological Inquiry, 14, 1–26.
Luthans Fred (2012). Psychological Capital: Implications for HRD, Retrospective Analysis, and FutureDirections. Human Resource Development Quarterly, 23(1). 1-12
Meacham Margaret Anne(2007). Life stories of authentic leaders in higher education administration. (Doctoral dissertation),University of Texas at Austin.
Norman. Steven M. a,,Avolio.Bruce J. b, Luthans.Fred (2010).The impact of positivity and transparency on trust in leaders and their perceived effectiveness.The Leadership Quarterly ,21 (2010) 350–364.
Peterson Suzanne J., Walumbwa Fred O., Byron Kristin & Jason Myrowitz (2008). CEO Positive Psychological Traits, Transformational Leadership, and Firm Performance in High-Technology Start-upand Established Firms. Journal of Management; 35; 348. 368.
Peterson, Suzanne J.; Walumbwa, Fred O.; Avolio, Bruce J.; Hannah, Sean T.(2012). The relationship between authentic leadership and follower job performance: The mediating role of follower positivity in extreme contexts. Leadership Quarterly.23(3), 502- 518.
 
RegoArménio.  Sousa Filipa. Marques Carla. Cunha Miguel Pina (2012). Authentic leadership promoting employees' psychological capital and creativity.Journal of Business Research. 65(3) 429–437
Rog.E. (2011).Managers' and Subordinates' Perceptions of Authentic Leadership, Subordinate Outcomes, & Mediating Mechanisms. A Thesis Presented to The Faculty of Graduate Studies of The University of Guelph
Rus, C.L. &Baban, A. (2013).Correlates of positive psychological capital: a synthesis of theempirical research published between January 2000 and January 2010, Cognition, Brain,Behavior: An Interdisciplinary Journal, vol. xvii: 2, pag 109-133
 
Saks Alan M & Jamie Gruman A.(٢٠١٠). Organizational Socialization and Positive Organizational Behaviour: Sciences de l'Administration. ٢٨(١) ١٤-٢٦
Silvia, P. J., & Duval, T. S. (2001). Objective self-awareness theory: Recent progress and enduring problems. Personality and Social Psychology Review, 5, 230-241.
Sridevi G.& P. T Srinivasan. (2012). Psychological Capital: A Review of Evolving Literature. Journal of Colombo Business.1(3) 25- 39
Stajkovic, A. D., &Luthans, F. (1997). A meta-analysis of the effects of organizational behavior modification on task performance: 1975–95. Academy of Management Journal, 40, 1122–1149.
Toor, S &Ofori, G.(2010).Positive Psychological Capital as a Source of Sustainable Competitive Advantage for Organizations. Journal of Construction Engineering and Management, 136(3) 1-12.
Tuttle ,Matthew. D. (2009).True North or Traveled Terrain? An Empirical Investigation of Authentic Leadership.(Doctoral dissertation). University of South Florida.
Walumbwa, F.O., Peterson, S. J., Avolio, B. A., Hartnell, C. (2010). An investigation of the relationship amount leader and flowers psychological capital, service climate job performance. Personnel psychology,(634)937-963
Walumbwa, Fred; Luthans, Fred; Avey, James y Oke, Adegoke (2009). Authentically leading groups: The mediating role of collective psychological capital and trust. Journal of Organizational Behavior.
Wang.Hui, Sui.Yang, Luthans.Fred, Wang.Danni,& Wu. Yanhong (2012). Impact of authentic leadership on performance: Role of followers' positive psychological capital and relational processes. Journal of Organizational Behavior.
Woolley ,Lydia, Caza. Arran& Levy.Lester (2010).Authentic Leadership and Follower Development Psychological Capital, Positive Work Climate, and Gender.Journal of Leadership & Organizational Studies.November 18(4) 438-448.