هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین استراتژیهای منابع انسانی شرکت و استراتژی تجاری شرکت می‌پردازد و در این میان اثر فرهنگ سازمانی بر تدوین چنین استراتژیهایی را نیز در نظر می‌گیرد. در مدیریت استراتژیک منابع انسانی نیاز است تا استراتژیهای تجاری، فرهنگ سازمانی و استراتژیهای منابع انسانی به دلیل روابطی که با هم دارند یکجا دیده شوند. اگرچه تدوین استراتژیهای منابع انسانی هماهنگ با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی به عنوان نمونه‌ای از بکارگیری الگوهای طبیعی در تدوین استراتژی منابع انسانی مطرح است، برای تدوین استراتژی منابع انسانی در این مقاله، تنها بر اساس الگوی طبیعی اقدام نشده است و سه سناریوی متفاوت پیشنهاد شده است. در این مطالعه از تجزیه و تحلیل داده‌های اولیه و ثانویه به دست آمده از یکی از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده کاغذ تیشو در ایران استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Alignment between Human Resource Strategy, Business Strategy, and Corporate Culture

چکیده [English]

This paper studies the relationship between HR and business strategies of a large Iranian tissue manufacturer with regard to the effect of organizational culture on formulating these strategies. In strategic human resource management it is necessary to have a holistic view towards business strategy, organizational culture and HR strategies due to their interrelatedness. Secondary data was used to identify the business strategy and 145 questionnaires filled out by organizational employees were used to identify organizational culture. Although formulating HR strategies which are aligned with business strategies and organizational culture is regarded as an example for applying natural models for formulating HR strategy, this paper has not only used a natural model but also has proposed three different scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Strategy
  • Corporate Culture
  • competitive advantage
  • Strategic Reference Points
سید محمد اعرابی علیرضا مقدم (1386) هماهنگ کردن استراتژی منابع انسانی با استراتژی تجاری و فرهنگ سازمانی دوره 2 (شماره 8), 103-135 Seyyed Mohammad Arabi Alireza Moghaddam Strategic Alignment between Human Resource Strategy, Business Strategy, and Corporate Culture volume 2 (Number 8), 103-175