ارتباط تفکر استراتژیک و نوع شخصیت مدیران در سازمان‌های ‌رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاددانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

چکیده: ظرفیت تفکر استراتژیک مدیران، باوجود محیطِ غیرقابل‌پیش‌بینی و به‌شدت پیچیده و رقابتی امروز صنعت رسانه­، هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی و حفظ و بهبود آن، به‌حساب می­آید. تفکر استراتژیک ازجمله مهارت‌هایی است که منجر به تصمیم‌گیری مؤثر می‌شود؛ بنابراین بسیاری از سازمان­ها می­کوشند تا افرادی را که دارای این توانایی هستند در پست­های مدیریت بگمارند. یکی از جنبه‌هایی که بایستی در جذب و به‌کارگیری مدیران سازمان موردتوجه قرار گیرد، انطباق ویژگی‌های شخصیتی متقاضی با پست مدیریتی می­باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه تفکر استراتژیک به‌عنوان مشخصه ضروری مدیران و نوع شخصیت آن‌ها در سازمان‌های رسانه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران مسئول 500 مجله در استان تهران تشکیل می‌دهد که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده، 193 نفر انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه جهت سنجش نوع شخصیت و الگوی تفکر استراتژیک مدیران استفاده شد. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشان داد، بین شخصیت و تفکر استراتژیک مدیران مسئول مجلات استان تهران رابطه مثبتی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on relationship between strategic thinking skills and personality traits of managers in media industry

نویسندگان [English]

  • Samaneh Azar Poor 1
  • Mohammad Abooii Ardakan 2
  • Ariyan Gholipour 3
1
2
3
چکیده [English]

Regarding the ever- changing and complex environment of media industry, strategic thinking is a crucial capability for creating and sustaining  competitive advantage in this industry. Given, the fact that media managers have to make strategic decisions in their unpredictable and dynamic environments, therefore, as a major capability for achieving organizational goals, agreement between managers job characteristics and their personality traits is a vital requirement to their functions. The question of this study is: What is the pattern of relationships between managers  personality traits and their strategic thinking skills. In this research, we used Pisapia's questionnaire (2011) and big five factors personality model, to study a sample of 193 journal managers of Tehran media industry. Our findings revealed that there is a strong relationship between personality traits of Tehran’s media managers and their strategic thinking skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic thinking
  • systems thinking
  • reframing
  • reflection
  • personality
آذر، عادل، مؤمنی، منصور، (1383), "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد اول، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
- احمدی، مسعود (1389). مدیریت رفتار سازمانی، ساری: انتشارات پژوهش­های فرهنگی، چاپ دوم (ویراست اول).
- دلاور، علی (1380)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
- رابینز، استیفن پی. (1378)، رفتار سازمانی، مفاهیم، نظری­ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ یازدهم.
- ساعتچی، محمود(1378)، روانشناسی کا،.تهران: مؤسسه نشرو یرایش
- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه(1380)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ پنجم تهران: انتشارات آگاه.
- صفرزاده، حسین و حبییب درآبادی عباس، بررسی تأثیر علّی میان پنج عامل اصلی شخصیت و بهبود عملکرد کاری، پژوهشنامة مدیریت تحول؛ سال دوم، شمارة 3، نیمة اول1389
- علی‌احمدی علیرضا، فتح الله مهدی، تاج‌الدین ایرج (١٣٨٢).نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، تهران: تولید دانش. ویرایش اول، چاپ سیزدهم.
- غفاریان، وفا (1387). استراتژی: نمایی 360 درجه (اصول برنامه­ریزی استراتژیک) ، تهران: سازمان مدیریت صنعتی، چاپ اول.
- غفاریان، وفا،کیانی غلامرضا (1383). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک، تهران: انتشارات فرا، چاپ اول.
- قاسمی، بهروز (1388)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سپاهان، چاپ اول.
- قلی­پور، آرین (1386)، مدیریت رفتار سازمانی(رفتار فردی) ، تهران: انشارات سمت.
 
Bonn, I. (2005), “Improving strategic thinking: a multilevel approach”. Leadership & Organization Development Journal, Vol. 26 No. 5, 2005, pp. 336-354.
Casey, J. A and Goldman. F. E (2010), “Enhancing the ability to think strategically: A learning model” Management Learning, 41: 167..
Duff A, Boyle E, Dunleau K, Ferguson H. (2004), "The relationship between personalities, approach to learning and academic performance". Pers Individ Differ; 36(8):1907-20.
Goldman. F. E and Casey J. A (2010), “Building a Culture That Encourages Strategic Thinking”, Journal of Leadership & Organizational Studies 17: 119.
Goldman. F. E (2008), “The Power of Work Experiences: Characteristics Critical to Developing Expertise in Strategic Thinking”, Human Resource Development Quarterly, vol. 19, no. 3, Wiley Periodicals, Inc. DOI: 10.1002/hrdq.1237.
Graetz .F (2002), "Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities", Management Decision, 40(5): 456- 462.
Heracleous, L. (1998). “Strategic thinking or strategic planning”, Long Range Planning, 31(3): 481-487.
John Oliver P. and Srivastava S. (1999), “The Big-Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives”, in the Handbook of Personality: Theory and research (2nd ed.).
Joyce E. Bono, Timothy A. Judge, (2004), “Personality and Transformational and Transactional Leadership: A Meta-Analysis”, Journal of Applied Psychology, Vol. 89, No. 5, 901–910.
Kimberly c. Pellegrino (1996), “Strategic Thinking Ability: Cognitive and Personality Effects”, A Dissertation. Doctor of Business Administration, College of Business Administration Louisiana Tech University.
Küng .L, (2008), Strategic Management in the Media from theory to practice , SAGE Publications.
Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J. (1998), Strategy Safari: A guide Tour through the Wilds of Strategic Management. New York: The Free Press.
O’Shannassy, T. (2003), “Modern Strategic management: Balancing Strategic Thinking and Strategic planning for internal and external stakeholders”, Singapore Management Review, VOl 25. . No, 1.
O’Shannassy, T. (1999), “Strategic Thinking: A Continuum of Views and Conceptualization”. RMIT Business, School of Management, ISSN 1038-7448, No. WP 99/21.
Pervin Lawrence A. and John P. Oliver (2007). Personality theory &Research, 8th edition, Persian translated by Kadivar, P. & Javadi, M.
Pisapia J., Reyes-Guerra D., and Coukos-Semmel E., (2005) “Developing the Leader’s Strategic Mindset: Establishing the Measures”, Leadership Review, Vol. 5, pp. 41-68.
Robbins. Stephen P. (2003), Essentials of Organizational Behavior, 7th ed., Prentice Hall Publications.
Saunders Mark N. K., Adrian Thornhill, and Philip Lewis, 2009, Research Method for Business Students (5Th ed.). Prentice Hall Publications.
Torset, Christophe (2001), "Strategic Thinking: Why, What, and How? – An Organizational Model of Strategic Thinking", Egos XVIIth Colloquim, Lyon, France.
Wilkoxon. Lesley, Chatham. Robina (2006), “Testing the Accuracyof the Stereotype: Profiling IT Managers Personality and BehavioralCharacteristics”; Journal of Information and Management, vol.43, pp.697-705.
Zhang L.F. And Huang J. (2001), "Thinking style and the five factor model of personality", European Journal of personality. 15: 465-476.
Zhang LF, Sternberg RJ (2005)." A threefold model of intellectual styles". Educational Psychology Review; 17(1):1-53.
Zhang, L.)2006(," Thinking styles and the big five personality traits revisited", Elsevier, Personality and Individual Differences 40. 1177–1187.