شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک/دانشگاه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی

چکیده

چکیده
گسترش روزافزون اینترنت و ظهور ایده‌های خلاقانه در حوزه رشد و فناوری، اهمیت حمایت از سازمان‌هایی که به پشتیبانی از این ایده‌ها می‌پردازند را دوچندان می‌کند. مراکز رشد مجازی نسل جدیدی از مراکز رشد هستند که با حذف محدودیت‌هایی زمانی و مکانی که رایج‌ترین محدودیت‌های مراکز رشد فیزیکی هستند باعث تسریع در روند تجاری‌سازی سازمان‌های خلاق و نوآور می­شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ارائه در یک مرکز رشد مجازی در ایران انجام شده است. با مطالعه اکتشافی ادبیات تحقیق، 16 خدمت قابل‌ارائه در یک مرکز رشد مجازی مورد شناسایی قرار گرفت. بررسی و سنجش میزان مقبولیت و میزان اهمیت خدمات استخراج‌شده به کمک 51 نفر از خبرگان حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی این حوزه نشان می‌دهد که این خدمات از مقبولیت خوبی نزد مشتریان بالقوه برخوردارند و توجه به آن‌ها می‌تواند رضایت مشتریان بالقوه را به دنبال داشته باشد. همچنین توجه به اولویت‌بندی خدمات شناسایی شده نیز، می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آتی به هنگام ایجاد و موفقیت یک مرکز رشد مجازی در کشور مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the services offered for a virtual incubator in Iran

نویسندگان [English]

  • Ayoob Mohammadiyan 1
  • Amir Maniyan 2
  • Maryam Khodadad Barami 3
چکیده [English]

Dissemination of the Internet and the emergence of innovative ideas in IT, demands increasing support from relevant organizations to promote new ideas. Virtual incubators centers are growth centers that eliminate spacial and temporal constraints that  exist in physical growth centers. They facilitate commercialization trend of innovative organizations. This study aimed to identify and prioritize the services affordable by a virtual incubator growth center in Iran. By reviewing literature and exploratory interviews, we identified  sixteen affordable services in a virtual growth center. Then the acceptability and importance of these services were examined by Fifty-one internet business experts who participated in assessing these services through binominal test. In order to prioritize the rank of services, Friedman test was performed. The result of the study indicates that providing the identified services could meet the demands of potential customers. In addition, the measurement of service priority can help decision makers for creating virtual centers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incubator
  • virtual incubators
  • electronic services
  • acceptability
  • priority
- ابراهیمی، بابک، ابراهیمی، سهیلا، و زمان زاده دربان، موسی. (1384) . انکوباتورها و توسعه کارآفرینی در ایران. تدبیر، شماره 16،صص 40-45.
- دولتیابی، پریا، و آقایی، عبدالله. (1386). پارک فناوری مجازی در ایران : تحلیل SWOT. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 14،صص 47-54.
- سعادت، محمدرضا، و معصوم زاده زواره، ابوالفضل. (1390). نقش انکوباتورها در شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط. مدیریت، بررسی‌های بازرگانی،  شماره 4، صص 49-63.
- شفیعا، محمدعلی و اسدزمانه، کاوه. (1384). ارائه مدلی مفهومی جهت اولین مرکز رشد مجازی فناوری در کشور، با تکیه بر نظریه سازمانهای مجازی. دومین همایش پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران.
Al-Mubaraki, H M.,& Wong, S F.(2011). How valuable are business incubators? A case illustration of their performance incicators. Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems.
Carayannis, E G., Zedtwitz M V. (2005). Architecting gloCal (global–local), real-virtual incubator networks (G-RVINs) as catalysts and accelerators of entrepreneurship in transitioning and developing economies: lessons learned and best practices from current development and business incubation practices. Technovation 25, 95-110.
Duraoa, D., Sarmentob, M., Varelaa, V., & Maltez, L. (2005). Virtual and real-estate science and technology parks: a case study of Taguspark. Technovation 25, 237–244.
Gütl, C., & Pirker, J. (2012). Iterative Evaluation of a Virtual Three-Dimensional Environment for Start-Up Entrepreneurship in different Application Scenarios. 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL),1-6.1
Hausner, U., Hussla, I., & Thiemann, A. (2002). Virtual business incubator Itzehoe .In: challenges and achievements in E-business and E-work, Brain Stanford-smith, Enrico chiozza and Mireille Edin(eds.),IOS press, Amsterdam, 101-108.
Heaton, G R. (2006). Factors Determining Success/Failure in Business Incubators: A Literature Review of 17 Countries. Submitted to: the Faculty of the Worcester Polytechnic Institute In partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Science.
Infodev. (2009). Mixed-use Incubator Handbook: A Start-up Guide for Incubator Developers. Availabled in: http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_733.pdf
Joiła, A .C., Cărułasu, G., & Botezatu, C. P. (2010). Technology and business incubator centers - adding supportto small and medium enterprises in the information socity. Revista economică,Nr,5 (52), vol.2.
Nowak, M J., & Grantham, C E. (2000). The virtual incubator: managing human capital in the software industry.  Research Policy 29, 29(2), 125-134.
Scaramuzzi, E. (2002) . Incubators in Developing Countries: Status and Development Perspectives. Present by The World Bank, Washington DC.
Triodos Facet. (2011a). Lessons Learned from Virtual Business Incubation. An infoDEV publication prepared by: Triodos facet BV, Netherlands. Available at: http://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_1144.pdf
Triodos Facet. (2011b). Lessons Learned from Virtual Business Incubation, case studies. An infoDEV publication prepared by: Triodos facet BV, Netherlands.  Available at : https://www.infodev.org/infodev-files/resource/InfodevDocuments_1145.pdf